อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 161
  ฟิว
  ฟิว 22/06/2012 01:50

  จะลองไปเรยนดนะ

 2. 162
  แมว
  แมว 24/06/2012 02:18

  อยากไปเรียนแต่อยากได้ อ.สุภาพๆ มีไหมค่ะ แนะนำหน่อย

 3. 163
  คนเคยเรียน

  ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ เพราะไปเรียนมา แต่มีปัญหาจนต้องเลิกเรียน


  พอดีไปสมัครเรียนกับพี่อีกคน ประสบการณ์คือ


   


  วันแรก ที่นัดเรียน อ.มาลัย มีคนสอนไม่พอ 1 คนเพราะไปโรงพยาบาล (ไม่รู้อ้างรึป่าว)


  เลยขอเลื่อนพี่ที่ไปสมัครด้วยกันไปเป็นเที่ยง แล้วฝากพี่เค้าบอกว่าเลื่อนของเราด้วยว่าเรียนเที่ยง


  สงสัยว่าเหตุผลคืออะไรไม่โทรมาบอกเอง แล้วมาเปลี่ยนกันตอนเช้า 9 โมง ซึ่งเวลาที่นัดคือ 10 โมง


  ถ้าใครบ้านไกลคงออกมาแล้ว แล้ววันนั้นเราก็ไม่ว่างตอนเที่ยง พอเราโทรไปอีกทีก็บอกว่านัดอีกคนแล้ว


  ขอเช็คก่อนว่าเป็นเวลาเดิมได้มั้ย อีกแป๊บก็โทรมาบอกว่าคนที่เค้านัดอีกคนมาแล้วเราไปเรียนไม่ได้


  เราก็เซ็ง แต่ประเด็นคือเราไม่ได้ตกลงว่าจะไปเรียนเที่ยงทำไมเปลี่ยนให้เราเองเลยและแจ้งล่วงหน้า


  แค่ 1 ชั่วโมง แต่เรื่องนี้ตอนแรกเราก็ไม่ได้ติดใจอะไร


   


  วันนี้เราไปเรียนวันที่ 4 นัดเรา 10 โมง เราไป 9 โมง 45 พอไปถึงบอกว่าไม่ได้ลงตารางให้


  นึกว่าเราไม่ได้เรียน แต่เราก็ยืนยันว่านัดเรา 10 โมง เค้าก็เลยหารถให้แต่ไม่มี เลยให้เราเรียนเที่ยง


  แต่ว่าเราต้องไปส่ง IS ที่มหาลัยตอนบ่าย ก็เรียนไม่ได้ เค้าก็เลยยื่นแบงค์พันให้เราใบนึง


  แล้วบอกว่าคืนเงินชั่วโมงที่เหลืออีก 4 ชั่วโมง มันแรงตรงนี้แหละ เราโมโหมากจนไม่พูดอะไรสักคำ


  เอาเงินจากมันมา แล้วก็คงจะไม่ไปเรียนขับรถอีกแล้ว พอกันทีกับนิสัยแย่ๆ ของร้านนี้


   


  หวังว่าคนที่ได้อ่านแล้วคงเอาไปคิดก่อนสมัครนะ ว่าควรหรือไม่


  ขอบอกว่าร้านอื่นก็เป็น แต่คงไม่แรงเท่าร้าน อ.มาลัย ที่อยู่ข้าง Tops ตลาดรังสิต

 4. 164
  ปู
  ปู 31/07/2012 07:10

  เราไปเรียนสอนขับรถยนต์กับร้านนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะ

 5. 165
  เจอเหมือนการ

  ลูกเจ้าของร้านก็สอนไม่รู้เรื่องวันสอบก็ไถแต่เหล้ากับเงิน อ.อีกคนก็ขี้หลีพูดจาไม่สุภาพร้านนี้ใครไปเรียนก็คิดผิดเสียดายเงินเชื่อไม่เชื่อลองไปเรียนดูเองแล้วจะรู้

 6. 166
  05/08/2012 12:53

  เเก้วทำงานร้านทองโค้งตลาดรังสิตทางเข้า พนักงานเกือบทุกคนมาเรียนร้านอ.มาลัยหมดเข้าสอนดีค่ะ การที่เราอ่านทางนี้มีข้อจริงไม่จริงประปนไปหมดเเถวรังสิตสอนขับรถยนต์ก็เยอะเขาสามารถเขียนว่ากันได้ค่ะ  หรือควรไปติดต่อคุยที่ร้านดีกว่าค่ะ  เเล้วจะรู้  ว่าคุณคิดไม่ผิด เข้าไปถามเเก้วในร้านทองก็ได้  เขจ้าจัยว่าเสียเงินก็อยากเจอร้านดีดีค่ะ                                                                                                                                                                                            

 7. 167
  05/08/2012 12:55

  เเก้วทำงานร้านทองโค้งตลาดรังสิตทางเข้า พนักงานเกือบทุกคนมาเรียนร้านอ.มาลัยหมดเข้าสอนดีค่ะ การที่เราอ่านทางนี้มีข้อจริงไม่จริงประปนไปหมดเเถวรังสิตสอนขับรถยนต์ก็เยอะเขาสามารถเขียนว่ากันได้ค่ะ  หรือควรไปติดต่อคุยที่ร้านดีกว่าค่ะ  เเล้วจะรู้  ว่าคุณคิดไม่ผิด เข้าไปถามเเก้วในร้านทองก็ได้  เขจ้าจัยว่าเสียเงินก็อยากเจอร้านดีดีค่ะ                                                                                                                                                                                            

 8. 168
  05/08/2012 13:01

  สอนดีนะค่ะหนูได้ใบขับขี่ก่อนออกถนนใหญ่อีก  อ.สอนดีทุกคน อย่างว่าร้อยพ่อพันเเม่  มันก็ต้องมีดีไม่ดีบ้างคุณยังไม่ดีเสมอไปค่ะ   ขายข้าวเเกงตลาดรังสิต  สู้สุ้ตลาดรังสิตเป็กำลังจัยให้

 9. 169
  ja
  ja koto_p@yahoo.com 09/08/2012 10:24

  พึ่งไปเรียนมากับอาจารย์ สำเภา ตลาดรังสิต แม่ง !!!! เอางานไปให้ คนสอนชื่อ วิ สอนโครตห่วยแตก


  มาสาย เลิกก่อน ไม่เห็นได้สอนไร พาไปสอบใบขับขี่ เก็บเงินเพิ่ม 400 + ค่าใบรัรองแพทย์ 100


  อย่างงี้เราไปสอบเองไม่ดีกว่าเหรอ เช่ารถแค่ 100 เดียว สอนไม่ครบ ชม. แล้วจะให้ นักเรียนไปสอบท่าเดียว


  สอนได้ทุเรศ มาก ประชาสัมพันธ์ อย่าไปเรียนนะ ถ้าเจอ คนสอนขับรถคนนี้ เสียความรู้สึก


   


   

 10. 170
  ภานุภัตณ์
  ภานุภัตณ์ 17/08/2012 17:04

  ก็เคยไปเรียนสอบขับรถยนต์ ก็ไม่ได้เลวร้าย ได้ใบขับขี่ก็พอ แค่นี้แหละที่ต้องการในการจ้างสอนขับรถยนต์

 11. 171
  คิดอยู่
  คิดอยู่ infinity@hotmail.com 21/08/2012 20:30

  ลงเรียนเอาไว้เหมือนกันค่ะเพราะเห็นโฆษณาในเวปว่ารับประกัน ไม่ได้อคติหรืออะไรนะคะ ตอนนี้ยังเรียนไม่จบและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อดีไหม (เสียดายเงินค่ะ)


  อาจารย์ที่สอนขับ ยอมรับว่าสอนดีจริงคะโดยเฉพาะอาจารย์อ๊อด ใจเย็น สอนดี มีมารยาท


    แต่ การนัดเวลาเรียนมีปัญหาตลอดเลยค่ะไม่รุ้ปัญหาตรงนี้เกิดจากใครนะคะ ดิฉันไม่สะดวกในการเดินทางจึงล๊อกเวลาไว้ล่วงหน้าตลอด 


  แต่น้อยครั้งมากค่ะที่ได้เรียนตามเวลาที่ล๊อกเอาไว้ มีการขอเลื่อนตลอด ซึ่งถ้ามีการเลื่อนดิฉันไม่สามารถมาเรียนได้เลยค่ะเพราะตามที่บอกไว้


  ว่าการเดินทางไม่สะดวกบ้านไกลคะต้องออกจากที่พักล่วงหน้าเป็นชั่วโมง


  ที่ดั้นด้นมาเรียนไกลเพราะเห็นว่ารับประกันขับไม่เป็นคืนเงิน ไม่รุว่าเอาคิวของเราไปให้ใครเพราะเราก้อล๊อกเวลาล่วงหน้าไว้แล้วและเขาก้อรับปากแล้วด้วยค่ะ


  ว่าว่างมาได้ แต่สุดท้ายวันที่ไปเรียนโทรมาเลื่อนตลอด เอาคิวไปให้เด็กใหม่หรือเปล่าก็ไ่ม่รู้แต่เราก็ไม่เคยบ่นนะเพราะอยากขับรถเป็น


       ตอนนี้สองจิตสองใจค่ะ จะเรียนต่อดีไหมเสียดายเงินก็เสียดายเงิน ใบขับขี่ก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ไปสอบเลย  โดนเลื่อนตลอดเบื่อมากจนหยุดมานานแล้ว


  จริงๆพอขับเป็นอยู่บ้างแล้ว แต่อยากให้พาออกถนนใหญ่ไปเจอสถานการณ์จริงและเทคนิคการเลี้ยวการขึ้นห้าง ฯ อื่นๆ และสอบใบขับขี่


     ตอนนี้หวังแค่จะไปสอบใบขับขี่อย่างเดียวแล้วค่ะ เหนื่อยกับการเดินทางและต้องผิดหวังพลาดการเรียนมาหลายครั้งแล้ว


  แต่ก็คงต้องโดนเลื่อนอีกแน่นอน เพราะต้องไปเรียนท่าสอบอยู่ดี(ถ้าจะเรียนต่อ) ทำใจค่ะ     

 12. 172
  10/09/2012 11:17

  หนูไปเรียนปืที่เเล้วพาน้องมาสมัครเรียนวันนี้ เขาสอนดีเเละนานเเล้วค่ะ ปีที่เเล้วยังเจอเเกรนด์ เดอะสตาร์มาเรียนเลย  ถามเเกรนด์ที่เฟรส์บbookได้หรืออินสาเเกรมได้พี่เขาก็เรียน  เกรซค่ะ   ยังว่าคุณดีหรือยังที่จะว่าคนอื่นค่ะนิสัยคุณอาจจะเเย่ก็ได้  ขนาดดารายังมาเรียนเลย   


          สู้ค่ะเด็กนักเรียนเก่า

 13. 173
  09/10/2012 17:37

  เวลาคุณนัดเเละมาไม่ตรงนัดเลื่อนเวลาโดยไม่บอกทางร้านเเละเลื่อนเวลาบ่อยทำไมไม่เขียนค่ะร้านที่ไหนออกขึ้นสะพานห้าง  โอ้เเม่เจ้าขนาดร้านผมอยู่รัชดาร้านใหญ่ยังไม่กล้าออก  ร้านไหนออกเขียนลงด้วยครับ ส่วนมากจะมีใบขับขี่ลงว่าทางร้านเเต่นิสัยคนเรียนไม่ดีกรุราลงด้วยครับนักเรียนดีก็มีครับ  สอนขับรถร้านรัชดา

 14. 174
  09/10/2012 17:42

  >ใช่ค่ะเคยเห็นเเกรนด์  เดอะสตาร์ มาเรียนจริงค่ะ   ทางร้านควรจะถ่ายรูปไว้ค่ะ  เขาไปถามทางเเฟนคลับคลับเขา

 15. 175
  หนูนา
  หนูนา nana_sanbun@hotmail.com 18/10/2012 16:15

  ได้ใบขับขี่ มาแล้วค่ะ เรียน 10 ชั่วโมงเกียร์ธรรมดา อาจารย์สอนดีค่ะ ทำให้เรากล้าที่จะออกถนนใหญ่

 16. 176
  18/10/2012 16:42

  เสีย 300 ก็คุ้มนะค่ะ ไปสอบตั้ง 2 วัน ค่าเดินทางเราก็ไม่ต้องเสียเอง รถก็ไม่ต้องเอาไปเอง ไม่ต้องไปเช่าที่ขนส่ง 100นึง รถที่ใช้สอบก็รถที่คุณใช้ตอนเรียนทำให้เราคุ้นเคยกับรถ(สำหรับคนที่ไม่ชำนาญหรือเพื่งจะป็นมันก็สำคัญนะค่ะ แต่คนที่เก่งแล้วคงคิดว่าคันไหนก็เหมือนกัน)แล้วถ้าสมมุติสอบตก ท่าใดท่านึง วันหลังเค้าก็พามาซ่อมนะค่ะ ไม่ต้องเดินทางไปกลับเอง อีกเหมือนกัน คิดแล้วก็คุ้มค่ะ ถึงยอมเสีย 300 เพราะคิดว่าถ้าเดินทางไปเอง ไปคนเดียวก็ยังไงอยู่ไหนจะค่าเดินทางไปกลับอีก ไปกับที่โรงเรียนยังมีเพื่อนไว้คุยแลกเปลี่ยนหรือสอบถามท่าที่เราไม่มั่นใจ ขนาดมีเพื่อนยังตื่นเต้นเลยค่ะ

 17. 177
  04/11/2012 08:46

  วันนี้จะรองไปเรียน กับ อ.มาลัยครับ  


 18. 178
  คนไทยชอบดราม่า

  ไปเรียบแล้วได้ใบขับขี่ง่ายนู๋ก็จบค๊าาาา

 19. 179
  ปอน ปอน
  ปอน ปอน 18/11/2012 02:16

  ได้ใบขับขี่รถยนต์แล้วจ้า ไวมากสอนขับรถแป็ปเดียวเอง

 20. 180
  เคยเรียนกับมลัย
  เคยเรียนกับมลัย solution99@hotmail.com 16/12/2012 04:47

  ไม่รู้ไปอดหลับอดนอนมาจากไหน สอนไปหลับไป เฮ้อ.......กูจะเป็นไหมวะเนี่ย

[Back]   1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view