อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 101
  ยู้ย
  ยู้ย 18/05/2011 10:57

  มาเรียนกันเยอะนะค่ะ  สอนok ค่ะ

 2. 102
  AHS 50
  AHS 50 16/06/2011 09:06
  ทีนี้สอนดีพอสมควร  ราคาก็ไม่แพง  นักเรียนสอบปฏิบัติตกก็กลับมาเทรนให้ใหม่  พาไปทำใบขับขี่ทุกวันพุธ
  สำหรับค่าใช้จ่ายโดยรวม  ดังนี้
  - ค่าเรียน 10 ชม. ราคา 2,500 บ.
  - ค่าผ่านไปทำใบขับขี่  300 บ.
  - ค่าใบรับรองแพทย์  150 บ.
  - ค่าครูแล้วแต่จะให้(เมื่อสอบผ่าน)
  รวมประมาณ  2,950 บ.
  สำหรับใบรับรองแพทย์แนะนำว่าก่อนจที่ะไปทำใบขับขี่ 1 วันควรไปทำก่อน  ทำที่คลีนิคเวชกรรมวิภาวดีรังสิตซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับร้าน อ.มาลัย โดยเดินไปทาง Top เรื่อยก็จะพบคลีนิค(คิดว่าราคาใบรับรองแพทย์คงไม่ถึง 150 บ. เพราะที่เคยไปทำที่อื่นมาราคาอยู่ที่ 80 บ.)
  สุดท้ายนี้ขอบอกตรงว่าร้านนี้สอนดีจริงและเป็นกันเองมาก  ส่วนสำหรับข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลจริงที่นำมาบอกไม่ใช่ว่าจะมาใส่ร้าย  เพราะว่าร้านอื่นเขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
  จากนักเรียนที่เคยเรียนและสอบผ่านแล้ว 
 3. 103
  อยากขับรถเป็ฯ

  กำลังจะไปเรียนอยากรู้ว่าครูสอนดีหรือเปล่าค่ะ

 4. 104
  เพิ่งรู้จักอยากบอกความจริง
  ใครที่คิดจะเรียนที่นี่ อย่าเ่พิ่งวู่วามนะ ...
  ค่อยค่อย หาที่เรียนก่อนดีกว่านะ

  เอาข้อดีก่อน ...
  คนสอนใจเย็นมั้ง หรือป่าวไม่รู้นะ เพราะไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อน

  มาดูความจริง
  1.สนามสอน คือ พื้นที่ หมู่บ้านเมืองเอก สนามที่ซ้อมท่าสอบ เก่า เส้นไม่ชัดเจน ใช้สนามร่วมกับ ที่สอนที่อื่น คนเยอะ เสียเวลา
  2.รถที่ใช้ซ้อมท่าสอบ และรถที่ใช้ในการไปสอบ ไม่ใช่คันเดียวกัน
  3. คำว่าโรงเรียนคือ โต๊ะบัญชี หน้าร้านขายของ สังฆทาน ...  ปล. 1 อันนี้แค่เบื้องต้นนะคะ
  ปล. 2 ขณะนี้รู้สึกเสียดายตังค์จัง 2,500 บาทถ้วน 5. 105
  เพิ่งรู้จักอยากบอกความจริง
  ใครที่คิดจะเรียนที่นี่ อย่าเ่พิ่งวู่วามนะ ...
  ค่อยค่อย หาที่เรียนก่อนดีกว่านะ

  เอาข้อดีก่อน ...
  คนสอนใจเย็นมั้ง หรือป่าวไม่รู้นะ เพราะไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อน

  มาดูความจริง
  1.สนามสอน คือ พื้นที่ หมู่บ้านเมืองเอก สนามที่ซ้อมท่าสอบ เก่า เส้นไม่ชัดเจน ใช้สนามร่วมกับ ที่สอนที่อื่น คนเยอะ เสียเวลา
  2.รถที่ใช้ซ้อมท่าสอบ และรถที่ใช้ในการไปสอบ ไม่ใช่คันเดียวกัน
  3. คำว่าโรงเรียนคือ โต๊ะบัญชี หน้าร้านขายของ สังฆทาน ...  ปล. 1 อันนี้แค่เบื้องต้นนะคะ
  ปล. 2 ขณะนี้รู้สึกเสียดายตังค์จัง 2,500 บาทถ้วน 6. 106
  เพิ่งรู้จักอยากบอกความจริง
  ใครที่คิดจะเรียนที่นี่ อย่าเ่พิ่งวู่วามนะ ...
  ค่อยค่อย หาที่เรียนก่อนดีกว่านะ

  เอาข้อดีก่อน ...
  คนสอนใจเย็นมั้ง หรือป่าวไม่รู้นะ เพราะไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อน

  มาดูความจริง
  1.สนามสอน คือ พื้นที่ หมู่บ้านเมืองเอก สนามที่ซ้อมท่าสอบ เก่า เส้นไม่ชัดเจน ใช้สนามร่วมกับ ที่สอนที่อื่น คนเยอะ เสียเวลา
  2.รถที่ใช้ซ้อมท่าสอบ และรถที่ใช้ในการไปสอบ ไม่ใช่คันเดียวกัน
  3. คำว่าโรงเรียนคือ โต๊ะบัญชี หน้าร้านขายของ สังฆทาน ...  ปล. 1 อันนี้แค่เบื้องต้นนะคะ
  ปล. 2 ขณะนี้รู้สึกเสียดายตังค์จัง 2,500 บาทถ้วน 7. 107
  เพิ่งรู้จักอยากบอกความจริง
  ใครที่คิดจะเรียนที่นี่ อย่าเ่พิ่งวู่วามนะ ...
  ค่อยค่อย หาที่เรียนก่อนดีกว่านะ

  เอาข้อดีก่อน ...
  คนสอนใจเย็นมั้ง หรือป่าวไม่รู้นะ เพราะไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อน

  มาดูความจริง
  1.สนามสอน คือ พื้นที่ หมู่บ้านเมืองเอก สนามที่ซ้อมท่าสอบ เก่า เส้นไม่ชัดเจน ใช้สนามร่วมกับ ที่สอนที่อื่น คนเยอะ เสียเวลา
  2.รถที่ใช้ซ้อมท่าสอบ และรถที่ใช้ในการไปสอบ ไม่ใช่คันเดียวกัน
  3. คำว่าโรงเรียนคือ โต๊ะบัญชี หน้าร้านขายของ สังฆทาน ...  ปล. 1 อันนี้แค่เบื้องต้นนะคะ
  ปล. 2 ขณะนี้รู้สึกเสียดายตังค์จัง 2,500 บาทถ้วน 8. 108
  เพิ่งรู้จักอยากบอกความจริง
  ใครที่คิดจะเรียนที่นี่ อย่าเ่พิ่งวู่วามนะ ...
  ค่อยค่อย หาที่เรียนก่อนดีกว่านะ

  เอาข้อดีก่อน ...
  คนสอนใจเย็นมั้ง หรือป่าวไม่รู้นะ เพราะไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อน

  มาดูความจริง
  1.สนามสอน คือ พื้นที่ หมู่บ้านเมืองเอก สนามที่ซ้อมท่าสอบ เก่า เส้นไม่ชัดเจน ใช้สนามร่วมกับ ที่สอนที่อื่น คนเยอะ เสียเวลา
  2.รถที่ใช้ซ้อมท่าสอบ และรถที่ใช้ในการไปสอบ ไม่ใช่คันเดียวกัน
  3. คำว่าโรงเรียนคือ โต๊ะบัญชี หน้าร้านขายของ สังฆทาน ...  ปล. 1 อันนี้แค่เบื้องต้นนะคะ
  ปล. 2 ขณะนี้รู้สึกเสียดายตังค์จัง 2,500 บาทถ้วน 9. 109
  คนเคยเรียน
  รู้สึกร้านนี้ถูกเจ้าอื่นโจมตีเยอะจัง เพราะคนไปสมัครกับแกเยอะมาก
 10. 110
  คนกำลังเรียน
  คนกำลังเรียน giveme889@hotmail.com 17/12/2011 21:27
  สอนดีเข้าใจง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด เราเรียนแค่สองชั่วโมง ชั่วโมงที่สามสี่ก็ได้ออกถนนใหญ่แล้วววว มันนนนนส์มากกก อ.สอนฮาาา ใจดี เลือก อ.สอนได้ แต่ไม่ว่า อ. จะสอนเราดีแค่ไหน ถ้าตัวเราไม่สามารถทำได้ มันก็เท่านั้น แต่ขอรับรองเลย ว่าของเค้าดีจริงๆ เราเรียนมาหกชั่วโมงแล้ว จอดรถเข้าซอง ลองทดสอบข้อสอบ ทำมันทุกอย่างผ่านแล้ว ออกถนนใหญ่ ไปในที่รถเยอะๆๆๆ อ. ก็พาไปซิ่งมาแล้วววว แต่ว่าต้องไม่ประมาณนะจ๊ะ!! ^_^

  ใครเรียนที่นี่ เราว่าขับรถเป็นได้ชัวร์ล่ะ ><

  GiF Nw
 11. 111
  zaza
  zaza 28/01/2012 13:32
  อาจารย์สอนดีนะ คุยงานดี วันพุธนี้จะไปสอบใบขับขี่ ถ้าผ่านจะพาแฟนไปเรียนอีก
 12. 112
  02/03/2012 23:18

  สำหรับครูมาลัยคงดีมั้งค่ะ แต่ครูที่มีอายุผู้ชายไม่แน่ใจชื่อ ดูน่ากลัว ชอบพาออกนอกพื้นที่ แถมยังให้จ่ายค่าน้ำมันรถเพิ่มอีก แถมยังต้องซื้อเบียร์ให้กินอีก

 13. 113
  เห็นแก่ได้
  เห็นแก่ได้ bowwwii@hotmail.com 02/03/2012 23:27

  สำหรับครูมาลัยคงดีมั้งค่ะ แต่ครูที่มีอายุผู้ชายไม่แน่ใจชื่อ ดูน่ากลัว ชอบพาออกนอกพื้นที่ไปไกลๆ แถมยังให้จ่ายค่าน้ำมันรถเพิ่มอีก แถมยังต้องซื้อเบียร์ให้กินอีก รับนักเรียนเวลาเดียวกันแต่มีรถคันเดียว อย่างงี้เรียกว่าโกงรึป่าวเพราะว่ามันต้องคนละ2 ชม.

 14. 114
  mayriko
  mayriko 10/03/2012 12:33

  กำลังจะไปจองรถ กำลังหาที่สอนขันรถอยู่ค่ะ

 15. 115
  27/03/2012 17:56

  กากสุดๆครับผมสอนได้ทุเรศมากๆโกงชั่วโมงเรียนจะเอาเเต่ตังไม่มีจรรญาบรรณในการสอนเสียเวลาเปล่าวห่วยที่สุดในตลาดรังสิตเลย

 16. 116
  29/03/2012 12:33

  ลูก อ.ต่อน่ารักมากค่ะ ลูกสาวน่ารัก  อต่อ

 17. 117
  29/03/2012 13:45

  สอนดีนะขอขอบคุณมากค๋ะ เเฟนหนูเพิ่มตายเเต่หนูได้ใบขับขี่เเล้วขอบคุณ ลูกสาวอ.ต่อน่ารักมากเลยค่ะ น้องออ้โต้  เเฟนอ.ต่อก็


  สวย

 18. 118
  อีฟ
  อีฟ 04/04/2012 18:55

  ..สอนดีน่ะอีฟว่า วันนี้เพิ่งไปสอบใบขับขี่มาเหมือนที่อาจารย์สอนเลย ถ้าไม่ได้เรียนก็คงไม่รู้เทคนิค ใครจะว่ายังไงเราอย่าไปเชื่อลองด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ อ.ที่สอนใจดีมาก อีฟเรียนกับอ.ต่อและอ.เอก สอนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องกัน ตอนแรกก็ไปแบบเกร็งๆเพราะไม่เคยเรียนที่ไหนแต่พอได้ลองเรียนเข้าใจแล้วว่าการขับรถไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนว่าสอนดีไม่ไดี มันอยู่ที่ใจเราว่าเรากล้าสู้กับมันหรือเปล่าต่างหาก..รับรองว่าสอนแล้วเข้าใจ..อยากให้เพื่อนๆที่อยากมาเรียนขับรถลองมาดูด้วยตัวเองก่อนจะเชื่อ..คำพูดของคนอื่นนะค่ะ !!..

 19. 119
  06/04/2012 13:02

  หนูว่าห่วยน่าจะเป็นอ.สำเภานะ\"ไปเรียนมาเล่นเเต่เกมมาสมักรก็ให้มาเรียนร้านคุณเเจงซื้อหนังโป๊ไว้บนรถ อย่างนี้ไม่มีจรรยาบรรณเเน่ว่า  อ.มาลัยสอนดี ไม่ลามกค่ะ

 20. 120
  06/04/2012 13:31

  >ใช่ค่ะไปเรียนก็ไปเรียนที่สนามทุกครั้งเขาเขียนว่าสนามไม่มี ได้ไง เเถมยังมีรถร้านสอนขับรถหลายเจ้าเเต่ทำไมเขียนว่าเเบบนี้เเล้วค่ะ ขอบอกว่าเขาสอนดีไม่เป็นตามที่เขาบอก  ส่วนมากคู่เเข่งนะค่ะเป็นเเบบนี้ทุกที่


  เป็นกำลังจัยค่ะนี้คือเรื่องจริงค่ะ 

[Back]   1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view