อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 121
  06/04/2012 14:03

  ขอเเก้ข่าวทางร้านด้วยค่ะ


  1.ทางร้านของเรามีใบอนุญาติโดยสมาคมสอนขับรถยนต์สามารถตรวจสอบได้


  2.ร้านของเรามีสนามอยู่ที่ถนนซ่อมสร้างที่เราพาไปเมืองเอกเพราะว่าต้องออกตามหมู่บ้าน"ได้เห็นความเป็นจริงมัง


  3.ทางร้านของเราการันตีถ้าขับรถออกถนนไม่ได้ ยินดีคืนเงินให้

 2. 122
  07/04/2012 12:57

  ไปเรียนวันนี้มาค่ะเข้ามาลองเกียร์ขับในสนามก่อนค่ะพรุ่งนี้ก็ไล่เกียร์ข้างนอกเเล้วค่ะ อ.สอนดีค่ะร้านเขามีมาตรฐานดีค่ะ


  มาเรียนกันเยอะเยอะนะค่ะ

 3. 123
  07/04/2012 13:08

  ต้องเข้าใจนะค่ะว่าคู่เเข่งอ.มาลัยมีเยอะมีจริงก็มีไม่จริงประปนไปหมด ใครก็อยากเรียนที่ดีดีทั้งนั้นหนูเรียนร้านอื่นมาเเล้วไม่ดีเหมือนที่นี่อ.มาลัยสอนดีค่ะ

 4. 124
  09/04/2012 15:34

  สอนดีค่ะเจ้เเถมเวลาให้จัยดีไม่เห็นเอาเงินอะไรเลยค่ะ  อยากจะชวนคนมาเรียนกันเยอะเขาสอนดีจริงจริงค่ะ

 5. 125
  09/04/2012 15:41

  เวลาทางร้านพาออกถนนบอกรายละเอียดหมดเลยค่ะเช่นเส้นประบนถนนสอนดีมากค่ะเพราะครั้งเดียวสอบผ่าน


  ขอขอบคุณ อ.ต่อ อ.เอกมากค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนไปเรียนค่ะ

 6. 126
  19/04/2012 14:56

  ขอขอบคุณที่สอนให้หนูขับได้ออกถนนใหญ่ได้เเละได้ใบขับขี่เเล้วค่ะ โดยรวมก็สอนดีค่ะกันเอง เรื่องใบเเพทย์ใบละ100เองค่ะ เจ้ไม่บังคับซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะเเล้วเเต่นักเรียน

 7. 127
  20/04/2012 15:33

  สอนดีค่ะ เพราะขับได้เล้วค่ะ เเต่อาจารย์ก็สอนจนเข้าใจบอกถึงเส้นประบนท้องถนน   เเละวิธีรักษารถยนต์                                       

 8. 128
  21/04/2012 17:04

  ไปเรียนมาแล้วค่ะ  เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา  อาจารย์น่ารักมากค่ะ  ใจดี เข้าจัยง่าย มาเรียนกันเยอะๆนะค่ะ  ส่วนใหญ่อาจารย์จะเน้นท่าสอบซะส่วนใหญ่ ดีค่ะดี ตอนนี้หนูมีใบขับขี่แล้วน่ะค่ะ  เรียนไม่ถึงอาทิตย์เลย

 9. 129
  22/04/2012 13:41

  หนูเรียนนิสันมาค สีเขียวเเล้วนะทางร้านพึ่งออกมาใหม่ค่ะมันทันสมัยดีค่ะเเต่ต้องบอกว่าเขาก็สอนดีเหมือนกันค่ะ ลุกอ.ต่อเขาก็น่ารักค่ะเดี่ยวพี่ซื้อขนมม"ไปฝาก

 10. 130
  01/05/2012 15:38

  ใช่ค่ะทางร้านพึงออกรถมาใหม่  หนูมาเรียนเเล้วสอนดีค่ะ

 11. 131
  คนเรียน
  คนเรียน 04/05/2012 21:13

  ไปเรียนมาแล้ววันเดียวโดนดุซะ คนไม่เป็นนี่ไม่ใช่อาจารย์มาลัยสอนเค้าจ้างครูมาสอนสอนดุทำให้กลัวไม่เหมือนกับที่พูดไว้ในเว็บเลยอุตส่าห์ศึกษาก่อนตัดสินใจเสียความรู้สึก ไม่รู้ครูที่สอนคนเดียวกันรึเปล่าเราเจอตัวอ้วนๆ ยังไม่มีอายุสอน

 12. 132
  อยากเรียน
  อยากเรียน 07/05/2012 18:34

  เอาแน่ๆใครเคยเรียนบ้าง กำลังหาที่เรียนอยู่ แม่บอกให้ดูดีๆ

 13. 133
  08/05/2012 17:00

  ไปเรียนมาแล้วโดนเหมือนกานอาจารย์ตัวอ้วนๆๆๆใส่ตุ้มหูดูอย่างเดียวไม่เห็นใจดีอย่างที่บอกเลยเสียความรู้มากๆๆ  ไม่รู้มาเปนครูสอนได้ยังไง ดุอย่างเดียวไม่ว่าทามไมต้องพูดดูถูกด้วยถ้าขับเป็นคงไม่มาเรียนให้เสียเงินมานั่งฟังครูด่าหรอก (รบกวนช่วยเตือนครูตัวอ้วนๆๆด้วย)

 14. 134
  11/05/2012 11:49

  นึกว่าจะเจอคนเดียวซะอีกเราก็เจอเหมือนกันเสียดายเงินทนเรียนไปเราอุตส่าห์บอกขอครูใจดี. ทำยังไปเรียนฟรี

 15. 135
  แหม่ม ม.กรุงเทพ

  หนูเรียน ม.กรุงเทพไปเรียนสอนขับรถกับที่นี่ ก็บริการดีนิค่ะ ไม่เห็นดุเลย

 16. 136
  เด็กที่เรียนมา

  หนูก้อเรียนมาค่ะ อาจารย์เปลี่ยนทุกวันเลย ที่สำคัญเวลาในการสอนไม่ครบ 2 ชม.ตามที่ได้บอกไว้ กว่าจะได้เรียนต้องไปเติมแก๊สอีก เสียเวลามากๆ และที่สำคัญไม่ใส่ใจคนสอนเลยค่ะ และรถก็สภาพเก่ามาก ไม่เคยได้ขับรถใหม่เลย ไม่น่าเรียนจริงๆที่โรงเรียนนี้ ไปหาที่เรียนใหม่เถอะค่ะ

 17. 137
  17/05/2012 09:15

  โดนเหมือนกานดุมากอะดุจนไม่แคร์ความรู้สึกคนที่เรียนด้วยเลยทามยังกับมาเรียนฟรีงั้นแหละเสียเงินนะถ้าเป็นคงไม่มาเรียนหรก


 18. 138
  17/05/2012 20:14

  น้องที่บอกไปเรียนมาไม่ดุเป็นไปได้ยังไงเรียนมาถ้าไม่เจอกับตัวเองก็คงเชื่อตามท่ีชมกันเจอทั้งรถเก่าทั้งคนสอนดุว่าอย่างกับมาขอเรียนฟรีเปลี่ยนที่เรียนเถอะ


  ใครไม่เชื่ออยากเสียความรู้สึกก็ตามใจ

 19. 139
  คนแถวนั้น
  คนแถวนั้น 20/05/2012 21:51

  รู้สึกร้านอาจารย์มาลัยจะโดนคู่แข่งดิสเครดิตกันประจำเลยนะเนี่ย ว่าแต่รถนิสสันมาร์ชเก่าตรงไหนนี่ 

 20. 140
  คนเรียนอยากระบาย
  คนเรียนอยากระบาย atidwara@hotmail.com 22/05/2012 17:53

  ครูคนอ้วนๆ พูดจาไม่สุภาพเลย  อย่าเรียกตัวเองว่าเปนอาจารย์เลย เปนแค่ลูกจ้างที่เค้าจ้างมาสอน ทำงานไม่คุ้มค่าเงินเลย มีจรรยาบรรณในการสอนหน่อย คนที่มาเรียนล้วนขับรถไม่เปน คุณจะเอาอะไรมากก็เปรียบเสมือนสอนเดกพึ่งหัดเดิน  คุณไร้มารยาท ด่าคนเรียน คิดว่าทำตัวถ่อยแล้วเท่นักรึไง ออกไปเหอะร้านอ.มาลัยจะได้อยู่ได้ ขืนมีคนแบบคุณอยู่สอนต่อ ร้านคงเจ๊ง....

[Back]   1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view