อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 341
  ชาเย็น
  ชาเย็น haha555@hotmail.com 03/05/2014 16:26

  โลกของอินเตอร์เน็ต ที่ให้ใส่เพียงชื่อ แล้วพิมพ์ความเห็นได้เลย


  อยากให้ระวัง และใช้วิจารณญาณดีๆ ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ ศึกษาค่ะ


  เพราะใครจะพิมพ์อะไรยังไงก็ได้ คอมเครื่องเดียว เปลี่ยนชื่อ สิบ ยี่สิบ ชื่อ


  พิมพ์ชมเชยดีอย่างงั้นอย่างงี้ หรือ ด่าอย่างนู้น อย่างนี้ ก็สามารถทำได้


  อยากให้หาข้อมูลหลายๆ ที่ หลายเว็บดูก่อนตัดสินใจ


  สู้ๆ และเป็นกำลังให้คนที่กำลังหัดขับรถค่ะ


  ปล เราก็เรียนที่นี้แหละ ได้ใบขับขี่มาแล้ว


  ถ้าให้เป็นเกรด สำหรับ รร.นี้ สำหรับการสอน เราให้ D+ ล่ะกันค่ะ


  แต่ถ้าในส่วนคุณภาพ เทียบกับราคาแต่ละคอร์ด ให้ C+ ค่ะ


  ถ้าใครอยากได้แค่ใบขับขี่ แล้วไม่ซีเรียสเรื่องการสอน และเวลาแต่ละชั่วโมง


  ก็ลงไปเถอะค่ะ


  อีกนิด ใครจะเรียนที่นี้ ขอให้ดูตัวเองก่อนนะคะ ถ้าเป็นใจเย็น ง่ายๆ ไม่คิดไรมาก


  ก็น่าจะเรียนที่นี้ได้ แต่ถ้าใครใจร้อน ต้องการความเป๊ะ หรือค่อนข้างมีมาตรฐาน ไม่แนะนำค่ะ 2. 342
  เราอยากจะบอกว่าร้านนี้สอนดีมากค่ะ

  เราอยากจะบอก    ว่าเค้าใจดี สอนดี ในโลกของเน็ตใช่มีคนมากมายที่มาเรียน มีหลายอาชีพ มีทั้งดีไม่ดีประปน เเต่เขาสอนให้เราขับได้ก็พอเเล้ว ถามในบางครั้งที่ไปเรียนกับร้านนี้ โอเคมาก ค่อนข้างดีมาก ให้เกรด A "ไม่ว่าเรื่องสนาม ก็มี เรื่องรถ โอเครถใหม่   พูดจาดี  กันเอง  เราไปเรียนที่นี่มา ตั้งเเต่เเม่ จนถึงตัวเรา เราอยากจะเถียงเเทน ไม่รู้ว่าคุณเป็นคู่เเข่งหรือป่าว เเต่เราอยากจะเล่าให้ ฟัง     เราไปเรียนมา เจอ     (นักเรียนผู้หญิงงตัวเตี็ย เขาลง14 ช.ม ขับรถไม่ได้เลย ไม่เคยขับ มาทีไรบังคับอาจารย์ สอนอย่างโน้มอย่างนี่ ช.มนี้ ต้องทำเเบบนี็เเบบนั้น คือ อาจารย์เขารู้เขา      ไม่ต้องสอน อาจารย์ เเล้วมาเรียนทำไม ขนาดเราฟังเเล้วอย่างละอายเลย    ทำไมไม่ลงว่านิสัยเราบ้าง


  ที่สำคัญ     วันนั้นอาจารย์สอนท่าสอบรถอยู่          นักเรียน  โมโห  อะไรมาไม่รู้  ตั้งเเต่มา     นักเรียนเลยจะขับชนคันหน้าเลยด้วยโมโหของนักเรีนย    เเล้วก็   บอกว่าขอโทษ   เเต่เขาคนนี้ไปสอบกับเราที่เขียนว่าอาจารย์ก็ สอบคร้งเดียวผ่าน   บางครั้ง เราว่าคนอื่นเขาได้เพราะเขาอยู่ด้านบริการ เเต่สันดาน นิสัยของนักเรียนคนนี้ เเย่มาก เพราะเจอเเก่ตัว เเละรู้ว่านิสัยนักเรียนคนนี้เป็นยังไร ทำไม ไม่ว่าตัวเองบ้างค่ะ

 3. 343
  นักเรียนเก่า

  พุธ 7พ.ค  ที่ผ่านมา ไปสอบขับกับร้านอ.มาลัยมา  ผ่านเยอะมาก ไป 10คน ผ่าน คน 5-6 สนุกมาก อาจาร์ยกันเองมาที่เราผ่าน   ข้อเขียน 3คน  เพื่อนที่ไปสอบด้วยกัน  เพื่อนรายบอก ว่ามีคนว่าอาจารย์ เราอ่านเเล้วรู้สึกว่า มันไม่เป็นความจริงเลยอดไม่ได้  เลยจะเราให้ฟัง   เกรดอะไรเราไม่รู้ ที่รู้ว่า  


                   สอบขับครั้งดียว  ผ่าน    ออกถนน 2 รอบ  ขับที่บ้านได้เเล้ว   ไม่เอา2ช.ม ที่เหลือ เพราะไม่รู้เรียนไรเเล้ว เเล้วก็มีเเบบนี้อีกหลายคนเลย


                                     1. รถค่อนข้างใหม่ ขับง่าย  ปรับกระจกไฟฟ้าเร็วดีเวลาสอบง่าย


                                     2. เวลาสอนตัวต่อตัว ไม่ถือ ตัว สอนเข้าใจง่าย


                                    3.มีสนามสอน  เเละมีจำลอง3 ท่ามาตรฐานที่เราไปสอบใบขับขี่ เหมือนของจริงเลย


        เเล้วคนที่เขียนว่า  อาจารย์ จะเอาอะไร คุณขับได้รึป่าว  ทำไมคุณไม่เขียน  ออกถนนกี่ครั้งคุณไม่เขียน  ใบขับขี่รอบเดียวป่าว ส่วนมากร้านี้ รอบเดียวผ่านเยอะ ใบขับขี่ก็ได้ ขับได้ป่าว ไม่เขียนบอก ล่ะ ว่าขับได้ ขับขี่ก็ได้เเล้ว คนที่อ่านก็คิดดูเองเเล้วกันว่าเขาเป็นคนยังไร

 4. 344
  มะนาว
  มะนาว 06/05/2014 23:59

  เคยไปเรียนที่นี้ค่ะ ได้ใบขับขี่มาแล้ว


  ขอตอบตามความจริงที่ได้เคยพบ เคยเจอ มาดังนี้


  1 รถ รถ รร.นี้ ขอตอบแต่เกียร์ออโต้ (เพราะลงเรียนเกียร์ออโต้)


  รถเห็นอยู่ 2 คันค่ะ คือ อเมร่า กับ มาร์ช


  2 เวลาสอน บอกเลยว่า ไม่เต็ม 2 ชั่วโมงค่ะ ที่ไม่เต็ม เราไม่ได้แย้งอะไร เพราะเราเข้าใจ


  อย่างเราลงเรียน 10 โมง ถึง เที่ยง เค้าก็เลิกก่อนเที่ยง เลิก 11.45 ไรงี้


  เพราะเค้าต้องสอนต่อเนื่องไง บ่ายโมง มีสอนต่อ ถ้าเค้าเลิกเที่ยงเป๊ะ จะเอาเวลาที่ไหนกินข้าว


  เอาเวลาที่ไหนเข้าห้องน้ำ จุดนี้เราเข้าใจ


  3 สนามสอบ สนามตรงนี้ อยู่ตรงถนนซ่อมสร้าง เข้าตรงทางเมืองเอก


  3.1 สภาพสนาม คือ เป็นถนนอะไรอ่ะ เรียกไม่ถูก มันไม่ใช่ถนนคอนกรีต


  เอาง่ายๆ ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ อ่ะแหละ จุดนี้ ไม่พอใจเล็กน้อย เพราะมันขับยาก มันกระโดด


  แต่อยู่ในสนามก็ไม่ต้องทำไรอยู่แล้ว เลี้ยงเบรคไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย


  เว้นแต่ตกหลุม นั่นแหละ คุณต้องเหยียบคันเร่ง ให้ล้อรถมันขึ้นมา


  3.2 มีจำลองสนามท่าสอบ 3 ท่า เหมือนที่ขนส่งที่เค้าไปเราไปสอบเป๊ะ


  3.3 สนามนี้ ใช้ร่วมกับ รร.อื่น คือ ไม่ได้มีแค่ รร.นี้ที่ขับชิวๆ แค่ไม่กี่คน


  แต่มีรถจากที่อื่นมาเดียว ที่เราเรียนและเคยเจอเยอะสุด ก็มี จาก รร.นี้ 2 คัน


  รถจากที่อื่น 3 คัน เป็น 5 คัน และสนามบอกเลย ไม่ได้ใหญ่มาก หลายครั้งที่รถหยุดนิ่ิง


  ต้องรอๆ กัน เช่น เวลาจะซ้อมท่าสอบ มันก็ต้องวนๆ กัน


  4 อ.ที่สอน เราเคยเจอ 3 คน มี อ.มาลัย, K.เก่ง (ลูกสาวอ.มาลัย), K.ต่อ(แฟนลูกสาวอ.มาลัย)


  ที่สอนเรามี 2 คน คือ K.เก่ง กับ K.ต่อ


  แยกทีล่ะคนนะ K.เก่ง อายุยังน้อยอยู่เลย ตอนที่ถามถ้าจำไม่ผิด สัก 23-24 นี่แหละ


  คนนี้พูดจาเพราะ ตอนสอน นะคะ นะคะ นะคะ ตลอด แต่ค่อนข้างพูดเร็ว


  แล้วก็ค่อนข้างหวงรถนะ เราว่า อย่างเราเนี่ย ตอนนั้นไม่เข้าใจเรื่องรอบพวงมาลัย


  หลายครั้งที่หมุนครบรอบจนดัง กึก เค้าก็บ่นว่า อย่าหมุนสุดสิ (น้ำเสียงเหวี่ยงเล็กๆ)


  เค้าบอกว่า เดี๋ยวรถพัง (อะไรสักอย่าง จำไม่ได้) เราก็เข้าใจนะ แต่เราว่า เค้าควรจะเข้าใจเราด้วยว่า


  เราขับไม่เป็นถึงให้เค้าสอนไง จะมาทำเสียงจิจ๊ะ ทุกครั้งที่หมุนดัง กึก เราว่ามันไม่ใช่


  คนต่อมา K.ต่อ คนนี้ไม่รู้อายุเท่าไหร่ ไม่ได้ถาม กับคนนี้เราเรียนแค่ 2 ครั้งมั่ง


  ถ้าจำไม่ผิดนะ คนนี้เราว่า สอนโอเคเลย คือ เค้าดูนร.เป็นหลัก แก้ปัญหาให้เราได้


  มองปัญหาออก อธิบายไงดี คือ ไม่ได้สอนแบบท่องจำอ่ะ เช่น เค้าสอนเราแบบนี้


  แต่กับคนอื่นเค้าก็จะสอนอีกแบบ เค้าจะดูมั่งว่า แต่ละคนเป็นไง ทำตรงไหนไม่ได้


  แล้วก็แก้ให้เรา อือ คนนี้ เราว่าโอเค


  จบเรื่องคนสอน ต่อมาเรื่องพาออกถนนใหญ่ เราเห็นในนี้ โพสต์ว่าไปนู้น นี่ ไกลถึงดอนเมือง


  คนอื่นเราไม่รู้ แต่ของเราน่ะ ไม่ถึงแน่ๆ เราพาไปทางเลยถนนซ่อมสร้างไปน่ะ ไม่รู้อะไร


  แล้วก็ขับมาวนๆ ในหมู่บ้านแถวเมืองเอก แต่เราก็ไม่ซีเรียสนะ เพราะจุดประสงค์เราก็แค่ต้องการใบขับขี่เฉยๆ


  สุดท้ายเรื่อง ค่าใช้จ่าย ก็ตามหน้าเว็บนี้แหละ


  ตอนไปสมัคร เค้าบอกเราชัดเจนนะว่า มีบวกเพิ่ม 500 ตอนวันสอบ


  (500 แบ่งเป็น 200+200=400 ค่าพาไป 2 วัน วันแรกสอบข้อเขียน วันที่สองสอบปฏิบัติ


  และถ้าตกเค้าก็พาไปอีก โดยไม่ได้เก็บเพิ่ม ที่เหลืออีก 100 ค่าใบรับรองแพทย์


  ถ้าเราเตรียมใบรับรองแพทย์ไปเองก็เสียเพิ่ม 400)


  ส่วนเรื่องที่ว่า พอผ่าน ได้ใบขับขี่ แล้วมาขอเก็บตังค์เพิ่ม ตอนเราเรียน ไม่มีนะ


  ดื่มเหล้าระหว่างสอนก็ไม่เคยเจอนะ


  อืมมมม จบแล้วมั้ง คงไม่มีอะไรล่ะ ถือว่าเป็นรีวิวสำหรับผู้ที่ผ่านมาล่ะกัน


  ป.ล.ขอรับรองว่า ข้อความนี้เป็นจริงทุกประการ


  ป.ล.2 เหอๆ ไม่รู้ว่า แอดมินเว็บจะลบออกรึป่าวนะ โทษฐานพูดความจริงเกินไป
 5. 345
  08/05/2014 17:20

  เราไปเรียนมาสอบครั้งเดียวผ่าน น้องเก่งพูดจาเพราะนะ ตลอด เเต่เรื่องพวงมาลัย น้องเก่ง ที่เป็นอาจารย์ เเนะนำ นะ พูดเหมือนกัน เเต่ เค้าบอกดี พี่ค่ะ ถ้าพี่ มีรถอย่าหมุน พวงมาลัยสุดนะค่ะ รถหนูไม่เท่าไรค่ะ เพราะรถหนูเป็นรถสอน เเต่ถ้าพี่ขับของตัวเองอย่าเเรงนะค่ะ ดีทุกอย่างเลย อยากถ้า              จริง จิง เรื่องเวลา ก็เต้มนะค่ะั


                   อย่าถ้าน้องที่เขียนเเอดเว็บกระทู้อันบนว่า น้องเก่งสอนน้องทำท่าสอบ ให้น้องได้ใบขับขี่ ใช่ป่าว เเค่น้องเก่งเตือนน้อง ในเเง่ดี ว่าอย่าหมุน รอบกระเเทก เป็นคำเเนะนำที่ดี ที่เราต้องเจอไม่่ดีหรอก  กับคำพูดเเค่คำเดียว มันทำให้เรามองไม่ดีหรอกค่ะ  อยากถ้าว่ารถที่ร้านมี 4คัน นะค่ะ


                      เกียร์ ธรรมดา2 คัน กระบะ ดีเเม็ก เก๋งดำ  เพราะพี่ลงธรรมดา  เเตน้องลงออโต้ เพราะ ทางร้านมีรถ


  ออโต้ 2คันใช่  รถอเมลา  นิสันมาคร์ใช่ ถูกต้อง น้องไม่ได้เรียนเกียร์ ธรรมดาน้องไม่หมดนะ   ป.ล  ความจิงทุกประการ


     ขอโทด  ที่พูดความจริง มากกว่า เพราะ ไปเรียนมา กับน้องเก่ง อายู23-24 เเต่ทำให้พี่ขับรถได้ ส่งลูกได้ พาพี่ออกถนนไป คลอง5 นะค่ะ หรือว่าน้องเรื่องมาก เขาเลยไม่ออกไปไกลค่ะ


                  อยากจะบอกคนเรียนว่า ถึงเราจ่ายเงินเขาไปเป็นการตอบเเทนก็จริง เขาให้เราขับได้ ได้ใบขับขี่ คุณเคยว่าอาจารย์ดีบ้างไหม มีเเต่ว่า จะเอาเเบบโน้มเเบบนี้ ทุกคนที่เรียนร้านนี้กันทุกคน ส่วนมาก จะได้ใบขับขี่รอบ เเรกกันหมด ที่ไปสอบมาครั้งที่ผ่านมา พุธ?ที่เเล้ว คนอ่านควรคิิดด้วย  เป็นกำลังใจนะ ปุยค่ะ โMI


   

 6. 346
  สา ซม.กรุงเทพ

   อ่าน เเล้ว สะเทือนใจ ชื่อจริง ไม่มีเเฝง นักเรียนเก่าที่ร้านนี้ค่ะ  ต้องเเก้ข่าว เลยว่า น้องเก่งเป็นเด็กที่นิสัยดีค่ะ รู้จักเด็ก ผู้ใหญ่ สอนดีกับอ.ต่ออีก ใจเย็น เรื่องพวงมาลัย หมุนกระเเทก น้องก็ เเนะนำ เหมือนกัน เป็นคำเตือนที่ดี เวลาขับ เราได้รู้นำไปใช้ในชีวิตปีะจำวัน  ก้พอดีนะค่ะ  น้องน่ารัก นะค่ะตลอดเลย เวลาสอน


        พุธที่ผ่านมา ก็ เรียนกับน้องเก่งนั้นเเหละ  ที่สอบผ่านก็เพราะน้องเก่ง   พี่ให้เงินน้องกินขนม น้องยังไม่เอาเลย เป็นการตอบเเทน ที่สอบผ่าน สอนให้เราขับได้ ได้ใบขับขี่ อาจาร์ก็เหนื่อยเเล้ว  ทำให้เราขับได้ ประกอบอาชีพได้ ไม่มีเขาเราก็เเย่ ไม่มีอะไร ดีทุกอย่างหรอกค่ะ เห็นใจหน่อยนะค่ะ   


  )       ปล สิ่งที่เขียนลงมาเป็นเรื่องจริงทุกประการ   ใครไม่เชื่อ  ลอง สอบถาม หน้าร้าน หรือโทรถาม สิ่งเห็นในนี้ กับอันจริง   เเตกต่างกันมากเลยค่ะ เชื่อสิ่งเห็นดีกว่า กับเชื่อคนอื่น


   

 7. 347
  ป้าเเดง
  ป้าเเดง 09/05/2014 10:49

  ป้าเอง ก็เรียนที่นี่ นะเพราะเเฟนลูกสาวก็เรียนที่นี่ค่ะ  ต้องขอบอกว่าสนามเรียนไม่ได้อยู่เมืองเอก คนที่มาเรียน ที่เขียนว่าสนามเรียนเมืองเอก ไม่ใช่  เเล้วโม้


              สนามร้านอ.มาลัย อยู่ตรงซอย ปทุมเวช เเล้วค่ะ เเล้วบอก ปล. ว่าพูดจริงจนเกินไป เห็นป่าวว่าเป็นคำตอบที่เท็จ กล่าวหาทางร้าน ปัจจุบันเข้าย้ายมาอยู่นี่นานเเล้ว ตั้งเเต่ ลูกสาวเรียนเเล้วอยู่ที่นี่มา 1ป๊ เเล้ว


   ที่สำคัญเวลาออกถนน ป้าออก 2ครั็ง ครั้งเเรก ออกจากปู่โพธิ์ ไป บางบัวทอง เเล้วกับตลาดรังสิต


  ครั้ง 2 ออกพูนทรัพย ไปธรรมศาสตร์ เเล้วกับมาเวิร์พอยช์ ตรงซอยคลองเปรม เข้าสนาม ?ที่ซอยปทุมเวช โดยให้เราขับเอง ก็ดีเเล้ว ป้าว่า เขาก็สอนดีนะ ไม่รู้พวกคุณ จะเอาอะไรอีก


     เขียนอะไรมาควรให้รู้จริงไม่ใช่เขียน ไปอย่างนั้น ว่างเกินไปป่าว ปล. นี่คือความจริงทุกประการ  ขอโทดที่พูดเรื่องจริง เพราะคุณ ไม่จริงเราเลยต้องเเก้ ไม่เชื่อลองถามทางร้านได้ว่าสนามอยู่ตรงไหน


   


  ใครจะเรียน ลองดูที่หน้าร้าน หรือสอบถามเองว่า มันจะดี เพราะ คน นึกจะเขียนจะว่าจะชมอะไรก็ได้ เอาให้เห็นต่อตา อย่างป้าดีกว่า


    ค่าบริการ

 8. 348
  เจอจริงค่ะ
  วันนี้เพิ่มไปเรียนมา จะมาเเชร์ ค่ะ เรียนกับอ.ผู้หญิง สอนดีนะ พูดจาเพราะค่ะ วันเเรกเราไม่เป็นเลย น้อง สอนเราขับได้ ถอยเข้าบ้านได้เลย รู้สึกโอเค รถใหม่นะ สนามอยู่ตรงซอย ปทุมเวชค่ะ สอนตัวต่อตัว เวลาออกจากสนาม ก็โอนะค่ะ เห็นป่าว เวลาเรียนที่เห็นกับสิ่งที่เห็น ในเว็บนี้ มีทั้งจริง ไม่จริง ประปน

  ในความรู้สึก ใครที่มาจะเรียนร้านนี้ มาเรียนเลย สอนดี เข้าใจง่าย ขับได้ นี้พูดในสิ่งเห็น เเละได้เรียน สัมผัส กับตัวเอง ปล. ความจริงทุกประการ
  เอาง่าย ง่าย ลองมาดูเอง หรือโทรมาสอบถามด้วยดัวเองดีกว่า ไม่มีเกรด ให้ เเต่ทำ ให้เราอยากมาเรียน อีก เเต่ขับได้ ก็ประทับใจจ้า
 9. 349
  เขียนให้ฟัง

  อาจารย์สอน ก็ เหมือน สอนเด็ก นักเรียน บางครั้งอาจารย์ ว่ากล่าวตักเตือน เพื่ออยากเห็นให้นักเรียนเป็นคนดี มันก้เหมือนที่อาจารย์ สอนเรา เขา ก็อยากให้เราขับได้

 10. 350
  อ่านให้ดี
  อ่านให้ดี 17/05/2014 17:27

  คนที่เขียนลงในกระทุู้ ชื่อ มะนาว ไม่มีใครเเอดมินจะลบออกหรือป่าว  คงไม่มีใครลบ เเละสนใจคุณมะนาว เป็นหลอกหลวงโลก ที่เเรกอ่านเเล้วรู้สึกไม่หน้าเรียน เเต่เพื่อนเพิ่มไปเรียนมาเพิ่มจบ  บอกว่าไม่ได้เป็นเเบบนั้นเลย บางทีเป็นคู่เเข่งก้ได้


          เราจึงตัดสินใจไปเรียน ไม่ได้เป็นเเบบที่เขียนเลย สนามไม่ได้อยู่ เมืองเอก อยู่ตรงซอยปทุมเวช รถมี 4คัน อาจารย์ 3-4 คน โม้มาก เขาก็สอนดีนะ ไม่มีดุ พูดจา เพราะ ปล.จรงทุกประการ เเอดมินลบออก คงไม่มี ใครลบของคุณ ถ้าจริงไม่ว่า คุณ ไปใส่ร้ายเขาทำไม

 11. 351
  [6Jมิ้ง
  [6Jมิ้ง 17/05/2014 17:31

  สอนดีนะ  สอนโอเค ค่ะร้านนี้ ตอนที่ไปสอบข้อเขียน ที่ผ่านมา เห็นคนที่สอบขับ ได้ใบขับขี่กันเยอะค่ะ

 12. 352
  หวาน
  หวาน 20/05/2014 15:37

  สอนดีนะ หนูเรียนกับพี่เก่ง เขาสอนดีนะ สอนจนหนูได้ใบขับขี่ เเล้วขับได้จนเป็นค่ะ

 13. 353
  Name
  Name Email 23/05/2014 09:06

  ค่ะ สอนดีนะเคยไปเรียนมา

 14. 354
  สอนดีนะ
  สอนดีนะ Email 29/05/2014 08:37

  สอนดีค่ะ ำึ่งไปสอบใบขับขี่มา รอบเดียวผ่าน เเล้วก็ขับรถได้เเล้ว

 15. 355
  ติ๊ก
  ติ๊ก Email 30/05/2014 15:58

                  เราเคยไปเรียนมาเมื่อเดือนที่เเล้ว อยากจะเเนะนำ เรื่องร้านนี้ให้ฟัง ค่ะ


  1. เข้าสอนดีนะ มีอาจารย์ ชาย/หญิง


  2. มีรถ 4คัน ออโต้ 2 ธรรมดา 2คัน กะบะ เก๋ง


   3. มีสนามอยู่ตรงข้างปทุมเวช เป็นของตัวเอง มีท่าสอบตามขนส่งถูกต้อง 3ท่า อยู่ในสนามด้วย


  4. พาเราไปสอบใบขับขี่ด้วย สอนตัวต่อตัว ออกถนนใหญ่ให้ด้วยของจริงคะ


  ทั้งหมดที่เขียนมาเป็นความจริงทุกประการ   ถามว่าสอนดีไหม ก็โอเคค่ะ เพราะเราขับได้เพราะอาจารย์ เเละได้ใบขับขี่


  โดยตัวเราเอง    เป็นความภูมิใจ เเละสอบใบขับขี่รอบเดียวผ่าน ก็เพราะอาจารย์ เเค่นี้ก็โอเคเเล้ว สำหรับเราค่ะ

 16. 356
  จ๋า
  จ๋า Email 02/06/2014 13:01

  เราเคยเรียนร้านนี้ไม่มีอะไรมากมาย เขาสอนดีนะ เริ่มเเรกที่สมัครเรียนที่นี่มีดังนี้ โทรมาจองวันเรียน หรือมาสมัครหน้าร้าน เเล้วก็เริ่มเรียนได้เลย พอเรียนจบเขาก็พาไป ทำไปขับขี่ เรียนง่าย จบเร็ว ต้องร้านนี้


   เวลาเรียนมีกติกา   การเรียนดังนี้  นับตั้งเเต่วันที่ได้เรียนไม่เกิน 2 เดือน  หากท่านเปลี่ยนเเปลงหรือมาไม่ได้  กรุณาโทรเเจ้งก่อน 1วัน หรือ 1วัน


  ถ้าไม่เเจ้งบอกก่อน ล่วงหน้า ทางร้านจะตัด 1 ช.ม ค่ะ เเค่นี้เเล้วค่ะ ลองมาเรียนเเล้วกัน

 17. 357
  ตา
  ตา Email 05/06/2014 13:08

  เขาสอนดีนะ ขับเป็นเร็ว เข้าใจง่าย กันเอง รถใหม่ค่ะ

 18. 358
  ยาใจ
  ยาใจ Email 06/06/2014 12:46

  ต้องบอกก่อนนะค่ะ เวลาเรียนที่นี็ สำหรับตัวเรา รู้สึกว่าสอนดีนะค่ะ เราไปสอบใบขับขี่มาต้องบอกว่า เห็นอาจารย์ เเล้วเหนื่อยเเทน อาจารย์ ก่อนสอบ อาจารย์ เเนะนำ ให้นักเรียนฟัง มีบางคนบอกว่ารู้เเล้ว ไม่ต้องสอน บางคนก็เรื่องมาก เห็นเเล้วสงสาร อาจารย์เเทนเลย คนสมัยนี้ก็เรื่องมาก เเต่งเรื่องว่าคนโน้ม คนนี้  ไม่เคยว่าตัวเองเลย ว่าเรื่องมากเเค่ไหน


  เป็นกำลังใจให้นะค่ะ สู้ค่ะ

 19. 359
  โอเค
  โอเค Email 08/06/2014 16:49

  ที่เเล้วที่ กระทู้ที่ผ่านมา มีทั้งดี เเละไม่ดี ประปน เเต่เพื่อนที่โรงงาน พาเพื่อนมาเรียนกันเยอะเลยเเนะนำมาเรียนที่นี่ พอมาเรียนที่เจอที่เห็น


  โอเคนะ  สอนเข้าใจง่าย   ขับเป็นเร็ว          วันที่ 1 รถจักฟั่งชั่นรถ หน้าที่ของอุปกรณ์ ของรถ ขับในสนาม เลี้ยวให้เป็นหมุนพวงมาลัยให้ได้


  วันที่ 2   ขับตามหมู่บ้าน เเล้ว  ออกถนนใหญ่ให้ได้    วันที่ 3 ออกถนนใหญ่ หาเเก้บ่กพร่อง ของเมื่อนวาน วันที่ 4 ทำท่าสอบ   3.ท่าเพื่อไปสอบ มีอยู่ใน สนาม วันที่ 4 ถอยหลังเข้าบ้าน วันที่ 5 เน้นท่าสอบก่อนไปสอบจริง อีกหน เพื่อเตรียมความพร้อม ของเรา ลงเรียน 10ช.ม จบเเล้ว ได้ใบขับขี่หนเดียว ใครมาเรียนร้าน นี้


  ส่วนมากข้ออความดีไม่ดี ก็ได้ใบขับขี่กันทุกคน ขนาดนี้ เรียกว่าไม่ดีอีกหรอก    อาจารย์ สอนนักเรียนเดือนหนึ่ง 100 คน จะดีทุกคน คงเป็นไปไม่ได้ ลองมาเรียนสิค่ะ สอนดีนะ


     ไม่เป็ตามกระทู้ ลองโทรสอบถามดีกว่า หรือถามหน้าร้าน ก็ได้

 20. 360
  ธนา
  ธนา Email 13/06/2014 08:49

  ผมไปเรียนมาคับ โอเคคับ เเล้วผมเรียนจบ ทางร้านพาผมไปสอบทำใบขับขี่คับ ไปวันพุธที่ 11มิ.ย 57 คับ พาไป 12คนผ่าน9คนคับ ที่เหลือ ซ่อมคนละ 1 ท่าคับ ขอบคุณอาจารย์ ที่ทำให้ผม สอบได้

[Back]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view