อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 141
  23/05/2012 07:35

  ไม่ใช่คู่แข่งมาใส่ร้ายแต่มันคือเรื่องจริงที่นักเรียนที่เรียนจริงมาพูดให้รู้อยากให้อาจารย์มาลัยพิจารณาครูผู้สอนร้านจะได้ไม่เจ้ง


 2. 142
  เสื้อขาว
  เสื้อขาว ้ีhunsasa@hotmail.com 24/05/2012 14:53

  แย่มาก คิวเรียนหาให้ไม่ได้ พอจะไปสอบก็ไม่ยอมพาไปอ้างว่ารถติดสอนคนอื่น ให้ไปเอง ทั้งๆที่นัดวันสอบล่วงหน้าตั้ง 3 สัปดาห์


  รถที่สอนแมร่งก็มีไม่กี่คัน คนเรียนใหม่ๆมาก็พูดดีสอนๆนานๆไปลายออก โดยเฉพาะ เจ๊ เจ้าของร้าน สตอสุดๆ ตอนนี้สอบใบขี่ผ่านเองมันไม่ได้พาไปและไม่ถามด้วย แถมมันยังค้างชั่วโมงตั้ง 2 ชม. หาคิวลงไม่ได้สักที อ้างตลอด

 3. 143
  คิว
  คิว 24/05/2012 15:20

  ห่วยขั้นเทพ...ใครไม่เชื่อก็ลองดูสิ เงินใครเงินมันถ้าไม่คิดจะเสียดาย จะได้ประสบการณ์โดยตรง...อีกเรีื่้่องอย่าไปเชื่อคอมเม้นมากนะทุกข้อความเลยท้งดีและไม่ดี เนื่องจากมันมีทั้ง ร้านมาโพสให้ตัวเองดูดี ร้านอื่นด่ากัน และก็จากประสบการณ์ตรง(อันนี้น่าจะน้อย) โปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูล...แต่สำหรับตนเองไปเรียนมา ใบเสร็จมี ขอเตือนผู้ที่กำลังตัดสินใจไปเรียนว่า อย่าไปหลงคารมณ์ตอนก่อนเรียนหรือเรียนแรก เพราะต่อไปชะตากรรมของผู้เรียนจะเหมือนอยู่ท่ามกลาอสูร โดยเฉพาะตอนไปสอบ...แต่ถามว่าสอนให้ขับเป็นไหม ก็ ok นะ ขับรถได้อ่ะ แต่ไม่สอนกฎจราจรเลย การจัีบพวงมาลัย การหมุน มันไม่ถูกอ่ะ แต่ทำให้เราชินแบบผิดๆไปแล้ว อ.พูดจา-แต่งกายไม่เรียบร้อย สนามหัดท่าสอบเสียเวลากับการรอรถจากที่อื่นมาขับนานมากๆ (ถามจากเพื่อนที่ทำงานที่เค้าเรียนที่เมืองทองครอสแพงๆอ่ะ)ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่าน ลองเรียนดูเลยถ้าคุณแน่จริง...(ความคิดเห็นส่วนตัว เพราะบางคนอาจชอบแบบนี้ก็ได้นะ)

 4. 144
  ทีมงานเอกสตีล

  ทาง Admin ได้ตรวจสอบแล้ว คุณเสื้อขาวและคุณคิวมี IP เดียวกันคือ 203.130.132.50
  และถ้าเกิดมีการดำเนินคดีหรือแจ้งความ ทาง Admin จะเก็บหลักฐานไว้ให้กับผู้ที่เสียหายนะครับ


  4/05/2012 15:20


  ห่วยขั้นเทพ...ใครไม่เชื่อก็ลองดูสิ เงินใครเงินมันถ้าไม่คิดจะเสียดาย จะได้ประสบการณ์โดยตรง...อีกเรีื่้่องอย่าไปเชื่อคอมเม้นมากนะทุกข้อความเลยท้งดีและไม่ดี เนื่องจากมันมีทั้ง ร้านมาโพสให้ตัวเองดูดี ร้านอื่นด่ากัน และก็จากประสบการณ์ตรง(อันนี้น่าจะน้อย) โปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูล...แต่สำหรับตนเองไปเรียนมา ใบเสร็จมี ขอเตือนผู้ที่กำลังตัดสินใจไปเรียนว่า อย่าไปหลงคารมณ์ตอนก่อนเรียนหรือเรียนแรก เพราะต่อไปชะตากรรมของผู้เรียนจะเหมือนอยู่ท่ามกลางอสูร โดยเฉพาะตอนไปสอบ...แต่ถามว่าสอนให้ขับเป็นไหม ก็ ok นะ ขับรถได้อ่ะ แต่ไม่สอนกฎจราจรเลย การจัีบพวงมาลัย การหมุน มันไม่ถูกอ่ะ แต่ทำให้เราชินแบบผิดๆไปแล้ว อ.พูดจา-แต่งกายไม่เรียบร้อย สนามหัดท่าสอบเสียเวลากับการรอรถจากที่อื่นมาขับนานมากๆ (ถามจากเพื่อนที่ทำงานที่เค้าเรียนที่เมืองทองครอสแพงๆอ่ะ)ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่าน ลองเรียนดูเลยถ้าคุณแน่จริง...(ความคิดเห็นส่วนตัว เพราะบางคนอาจชอบแบบนี้ก็ได้นะ)  อ.มาลัย สอนขับรถยนต์ คิว 203.130.132.50


  24/05/2012 14:53


  แย่มาก คิวเรียนหาให้ไม่ได้ พอจะไปสอบก็ไม่ยอมพาไปอ้างว่ารถติดสอนคนอื่น ให้ไปเอง ทั้งๆที่นัดวันสอบล่วงหน้าตั้ง 3 สัปดาห์

  รถที่สอนแมร่งก็มีไม่กี่คัน คนเรียนใหม่ๆมาก็พูดดีสอนๆนานๆไปลายออก โดยเฉพาะ เจ๊ เจ้าของร้าน สตอสุดๆ ตอนนี้สอบใบขี่ผ่านเองมันไม่ได้พาไปและไม่ถามด้วย แถมมันยังค้างชั่วโมงตั้ง 2 ชม. หาคิวลงไม่ได้สักที อ้างตลอด  อ.มาลัย สอนขับรถยนต์ เสื้อขาว 203.130.132.50

 5. 145
  ประสบการณ์จริง


  เราพาแฟนไปเรียนที่นี่ วันแรกตกลเรื่องราคา เราบอกในเวปบอกเท่านี้ อ.มาลัยบอกทันขึ้นแล้ว   อันนี้พอรับได้ แต่บอกว่าสอนวันละ2ชม. เราลงไป5วัน  ไม่เคยถัง 2 ชม.เต็มซักครั้ง แฟนเซงมาก ขับแปปๆ บอกพอแล้ว กลับ  แล้วเราก็โดนโทมาเลื่อนวันเรียน 3 ครั้ง ไปธุระบ้าง  โอนรถบ้าง พอถึงวันไปสอบใบขับขี่ <ยังเรียนไม่ครบ 5 วันเลยนะ  เพราะมัวแต่เลื่อนวันอ่ะ ได้ 4 วันเอง > เก็บค่า พาไปทำ 300 ใบรับรองแพทย์ 100 ตอนแรกก็พูดดี ตกท่าไหนเราจะพาไปสอบจนผ่าน  แฟนเราตกท่าแรก ไป 3 รอบ  พอครั้งที่ 4 อ.มาลัย ถามว่านี่กี่ครั้งแล้ว พอบอกซี ทำหน้าเซงแล้วส่ายหัว เหอะ !! ซ้อมก็ได้ซ้อมนิดเดียวยังจะมาทำหน้าใส่อีก แล้วขอบอกนะตอนไปสอบซ่อมใบขับขี่ตอนไปเค้าพาไปจิง แต่ตอนกลับต้องนั่งแท๊กซี่กลับเอง นี่มันคุ้มแล้วหรอ?ขอบอกว่าผิดหวังมากที่เสียเงินให้ที่นี่จิงๆ  เราไม่ได้อยากว่าหรือกล่าวหาเค้าเลยนะ  แต่เราโดนมาจิงๆ ถ้าเค้าสอนดีเราก็ช่วยบอกแล้วว่าดีจิงเราคงไม่มาเสียเวลาว่าเค้าหรอก   คนที่ไม่ได้โดนแบบเราก็ดีใจด้วย แต่ใครที่คิดจะไปเรียนก็ฟังๆไว้บ้่าง แต่เราอ่ะ เข็ด !!

 6. 146
  คนตลาดรังสิต

  เจ้านี้ลูกค้าเยอะสุดเลยโดนใส่ไฟประจำ ต่างคนต่างทำมาหากินจะดีกว่านะผมว่า

 7. 147
  แม่ค้าในตลาดรังสิต

  ต่างคนต่างทำมาหากินดีกว่านะ เราก็ขายของอยู่ในตลาดรังสิตเราส่งลูกไปเรีนขับรถยนต์กับที่นี่ ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ได้ใบขับขี่ตามปกติ ส่วนเรื่องจะให้ไปรับไปส่งที่ขนส่งลองมองกว้างๆ แบบใจเขาใจเราคุณจ่ายแค่นี้ คุณจะให้เขาไปส่งแล้วไปรับคุณซึ่งใช้เวลาสอบต้องหลาย ชม. หรือ ใจเขาใจเราแล้วมองให้กว้างๆ คิดให้ลึกๆ 

 8. 148
  แค่อยากเตือน

  ไปสอบซ่อมมาเจอ ผช.คนหนึ่งน่าจะเป็น อาจานที่มาใหม่แทนคนที่ชื่อเอก อยากจะบอกว่า วันนั้นที่เจอมัน กวนตีนมากพูดจาหมาไม่แดก เป็นครูสอนแท้ๆแต่ทำตัวเหมือนคนไม่มีความรู้มาก่อนว่าอาจานที่จะมาสอนขับรถเขาควรมีมารยาทอย่างไรกับนักเรียน วันนั้นมันเดินมาหาเราที่รถตอนที่เรากำลังจะขับรถเพื่อไปสอบซ่อมมันเดินมาถามเราว่านั่งแบบนี้ปรับเบาะแบบนี้แล้วจะมองเห็นหน้ารถไหมเราเลยบอกว่ามันบอกว่าคุณแน่ใจหรอว่าเห็นเราก็บอกว่าเห็นมันก็เลยบอกให้เราทำตามแบบที่มันบอกเราบอกว่าไม่ทำเพราะคุณไม่ได้เป็นคนสอนเรา เราทำแบบนั้นไม่ได้ มันบอกว่าถ้าคุณไม่ฟังผมคุณทำไม่ได้หรอ แล้วมันก็มาบอกว่าคุณจะทำยังไงก็ตามคุณแถมมันยังมาผลักที่ใหล่เราเพื่อให้ตัวเราติดกับเบาะ มันทำแบบนี้กับนักเรียนได้ไง คนแบบนี้ไม่สมควรที่จะต้องเรียกว่าครูสอนขับรถ สมควรที่จะไปถูกสอนมาใหม่มากกว่าหรือไ่อบรมมาใหม่ดีกว่า เรื่องของมันมีอีกเยอะแต่ไม่อยากจะพูดเพราะไม่ได้เจอกับตัวเราเอง ถ้ายังมีไอ้คนนี้อยู่รับลองว่านักเรียนหายแน่ๆ

 9. 149
  คนเคยเรียน

  คิดว่าเรื่องนี้ต้องไปแจ้งกับทางผู้รับตังค์น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะผมว่า

 10. 150
  โจ้ สะพานใหม่

  ถ้าคิดว่าสอนขับรถยนต์ที่นี่แย่ ลองดูแถวสะพานใหม่แล้วจะรู้ 

 11. 151
  คิว
  คิว 12233 19/06/2012 13:52
  อ้างถึง  ทาง Admin ได้ตรวจสอบแล้ว คุณเสื้อขาวและคุณคิวมี IP เดียวกันคือ 203.130.132.50
  และถ้าเกิดมีการดำเนินคดีหรือแจ้งความ ทาง Admin จะเก็บหลักฐานไว้ให้กับผู้ที่เสียหายนะครับ


  .........................


  ขอชี้แจง


  IP เดียวกันเนื่องจาก...เป็นคนไปเรียนด้วยกันทั้ง2 แต่จริงๆมี 3 คน มีใบเสร็จอ้างอิง รูปถ่าย และพยานบุคคลยืนยัน เจตนาก็บอกแล้ว ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว และก็บอกว่า อย่าไปเชื่อคอมเม้นมากนะทุกข้อความเลยท้งดีและไม่ดี 


  ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนถึงขนาดจะดำเนินคดีเลยเหรอ ทำไม ทีมงานเอกสตีล จึงพูดจาเช่นนี้


  โปรดเข้าใจนะ ว่ามันเป็น เวปบอร์ดและคุณก็เปิดอย่างเสรี ไม่งั้นคนที่วิจารณ์ในเวปนี้ก็โดนกันทุกคนเลยสิ จะได้ บันทึก ไว้ หรือถ้าคุณไม่อยากให้คนวิจารณ์ก็กรุณาปิดซะ ...จะได้ไม่เป็นการเผด็จการและจำกัดเสรีทางความคิด 


  และขอย้ำ มันเป็นความเห็นส่วนตัว


 12. 152
  คิว ค่ะ
  คิว ค่ะ 1234 19/06/2012 14:21

  เรียน Admin ทีมงานเอกสตีล


  ขอเรียน ชี้แจงอีกครั้ง เพื่อปกป้องสิืทธิของตนและเิพื่อน


  1.การที่คุณเปิดเผย ID โดยไม่ xx สองตัวท้าย ถือเป็นการประจานโดยเลือกข้างอาจทำให้ผู็้้ไม่ประสงค์ดี รับทราบถึง ID และก่อการอื่นๆ ขอให้คุณปกปิดด้วยจริยธรรมของ Admin


  2.การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ที่ว่าได้ระบุชัดเจน เข้าข่ายตามข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ซึ่งการจะพิสูจน์เรื่องข้อยกเว้นนั้น จะต้องเข้าเงื่อนไข 2 ประการ ด้วยกัน คือ ต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต คือ ต้องเป็นการพูดหรือโพสต์ที่เกิดจากการที่ตนได้ประสบพบเจอ เหตุการณ์นั้นๆโดยตรง ไม่เป็นการใส่ร้าย และข้อที่ว่า 1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตน ตามคลองธรรม


  3.ถ้าอยากให้ชี้แจงรบกวนทาง Admin แจ้งเบอร์โทรด้วยค่ะจะได้ไปชี้แจง หรือจะให้ไปที่ เอกสตีล ก็ได้นะคะ


  เนื่้องจากเคยพาผู้รับเหมาโครงการไปซื้อสินค้าอยู่ ที่จะต้องชี้แจงกับคุณเนื่องจาก พื้นที่บอร์ดนี้เป็นการจดทะเบียนของ เอกสตีล http://www.akesteel.com โดยตรง


  4.หวังว่าคงเข้าใจนะคะ เพราะเราก็ยอมไม่ได้ที่คุณเลือกปฎิบัติ IP อื่นๆ ความเห็นอื่นๆ ทำไมคุณไม่ทำ คุณจงใจโฆษณาหรืออะไรก็เเบ้วแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่เหมาะสมก็ควรลบไปสิค่ะ admin ขอให้ดูเว็ปบอร์ดใหญ่อื่นๆ ถ้าอันไหนไม่เหมาะสมเขาก็ลบ เช่น sanook.com สมัยนี้ปี 2012 แล้วนะคะ


  5.ขอย้ำความคิดเห็นส่วนตัววววววววว  หรือท่านอื่นๆที่คิดต่างก็ขออภัย


  6.กรุณาลบ IP ค่ะ คุณจะลบความเห็นของเราและเพื่อนก็ได้เราไม่ว่า 13. 153
  นักกฏหมายเวบThaiLaw

  เท่าที่ผมอ่านดูนะ คุณดิวผิดเต็มๆ ในส่วนของการประจานร้านให้เกิดความเสียหาย โดยไม่แสดงตนว่าเป็นผู้เรียนจากที่นั่นจริง การแสดงออกทางคำพูดสามารถแสดงออกได้ครับ แต่ต้องว่าไปตามหลักความจริงและความถูกต้อง ว่าด้วยถ้าคุณต้องการจะแสดงความคิดเห็นในทางลบเกี่ยวกับร้านคุณต้องแสดงตนออกมาส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นคุณต้องนำใบเสร็จ หรือหลักฐานว่าเป็นผู้เสียผลประโยชน์จากการสอนขับรถยนต์จริงโดยการเซ็นเซอร์ ปกปิดข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง ไม่ใช่การพูดลอยๆ ให้ร้านเกิดความเสียหายและเสียผลประโยชน์ ถ้าเป็นเช่นนี้ทางร้านสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคุณดิวได้เต็มที่ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด (ถ้าเกิดมีการฟ้องร้องคุณดิวจะเสียเปรียบเต็มๆ ครับถึงแม้จะเป็นลูกค้าที่เรียนจริง เพราะเป็นการโพสประจานในที่สาธารณะ) แนะนำนะครับคุยกันดีๆ ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย

  ในส่วนของทีมงานเอกสตีลก็ถือว่ามีความผิดกึ่งหนึ่งเหมือนกันตรงส่วนที่นำไอพี ของผู้ใช้บริการเวบบอร์ดมาเปิดเผย แต่ถ้าดูจากวันที่แล้ว ไอพีนั้นจะไม่มีผลเสียกับผู้โพส ทั้งคุณเสื้อขาว และ คุณดิวเพราะเกิน 24 ชม. ผู้ไม่หวังดีทางอินเตอร์เน็ทไม่สามารถทำอะไรคุณได้ แต่เท่าที่ผมดูมันไม่ใช่การประจานแต่เป็นการเตือนในเบื้องต้นครับ

  ในส่วนของทางร้านสอนขับรถยนต์ผมยังวิเคราะห์ไม่ได้เพราะยังไม่เห็นทางร้านออกมาโพสอะไรเลย
  จากที่ผมวนๆ เวียนๆ อยู่ในบอร์ดนี้มานานรู้สึกว่าคนดูแล ไม่ค่อยเข้ามาดูแลเวบบอร์ดเลย 

 14. 154
  คนเคยเรียน

  เคยเรียนสอนขับรถยนต์กับร้านอ.มาลัย ก็สอนไม่ได้ถือว่าแย่ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าดี อยู่ในระดับกลางๆ แต่เราไม่เข้าใจตรงที่ถ้าร้านนี้สอนขับแย่ถึงขนาดนั้นทำไมไม่ไปบอกกับร้านตรงๆ ถึงกับต้องมาโพสทำร้ายกัน ดูๆ แล้วเหมือนคนมีความแค้นกันเสียมากกว่า เพราะเราเชื่อว่าคนที่มาเรียนพอได้ใบขับขี่แล้ว คงไม่มาโพสทำลายคนอื่นหรอก จากนู๋พลอย ม.กรุงเทพ คนเคยเรียน

 15. 155
  คนเคยเรียน

  ถึงนู๋ไม่ค่อยรู้เรื่องกฏหมาย แต่นู๋รู้สึกไม่ดีแทนร้าน รู้สึกสงสารว่าทำไมถึงโดนโจมตีขนาดนี้ 

 16. 156
  คนเคยเรียน

  นู๋มาอ่านดูแล้ว นู๋ว่าคุณดิวน่าจะไม่ใช่นักเรียนของที่นี่ จากความรู้สึกส่วนตัว 

 17. 157
  คิว ค่ะ
  คิว ค่ะ 4555 21/06/2012 08:44

  ไม่ได้แกตัว แต่ขอยืนยัน ว่าเป็นนักเรียนจิง คุณกรุณาอ่านข้อความให้หมดก่อนพูดนะคะ ชี้แจงไปแล้วว่าใบเสร็จมี พยานมี...เพราะไปเป็นกลุ่ม


  และก็ได้แสดงเจตนาแต่เเรกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว


  ทำไมไม่เข้าใจกัน...คนที่เรียน แล้วคิดว่าดี ก็ดี แล้วคนอื่นๆๆที่ว่าล่ะ ทำไมเราวิจารณ์ถึงโดนคนเดียว อันนี้ขอปกป้องสิทธิของตน แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหลักฐานพยายานมีครบจะสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตน แต่ที่ออกมาแสดงความเห็นก็เพื่อจะเป็นการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น...แต่ไม่เข้าใจจิงๆๆๆๆ


  สรุป...กรุณาอ่านให้ครบ และกรุณาเข้าใจถึงเจตนาที่แสดงถึงว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ทุกคนอาจคิดต่างจากนี้ก็ขออภัย พอใจไหมทุกท่าน โดยเฉพาะคุณคนเคยเรียน อ่านให้เข้าใจนะคะ เพราะการได้รับริการนั้น อาจถูกใจและไม่ถูกใจทุกท่านก็เป็นได้


 18. 158
  อยากบอก
  อยากบอก 21/06/2012 15:36

  จากที่ไปเรียนมา...เดือนที่แล้ว  ร้านนี้ไม่จัดว่าสอนดีมาก แต่ก้ไม่ได้สอนแย่ แต่มีความรู้สึกว่าครูสอนหลายๆท่านพูดจาไม่ค่อยเหมาะกับกาลเทศะเท่าไหร่  มีครูอ๊อดคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่และใจเย็นในการสอน   เจ๊เจ้าของร้านก็อยากได้แต่เงินอย่างเดียว ตอนที่ร้านจะพาไปสอบใบขับขี่....มีการขอค่าservice charge อีก300บาท รู้สึกแย่เหมือนกัน เพราะตามตกลงบอกว่าเรียนเสดจะพาไปสอบทันที ไม่คิดว่าจะเรียกอีกเงินอีกตั้ง300 แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก มารู้สึกไม่ดีจริงๆที่พอสอบใบขับขี่ผ่าน ครูคนที่พาไป ขอให้เลี้ยงเหล้า.....งงเลย !


   


  ปล.คนที่คิดจะไปเรียนก็ลองดู คือถ้ามองกว้างๆ....มันคอร์สละ2500เอง มันก้ต้องมีบริการดีบ้างห่วยบ้าง ปะปนกันไป อย่างเราตอนแรกที่เลือกไปลงเรียนที่ร้านนี้เพราะได้ยินมาว่าร้านนี้สอนดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ เอาเข้าจริงมันก้ไม่ได้ดีอะไรมากมายตามที่คิดไว้อะ แต่มันก้ไม่ได้แย่มาก เรียนจบก็ขับรถเปน มาหัดเอาเองอักนิดหน่อยก็โอเคแล้ว


   

 19. 159
  เคยโดน
  เคยโดน 21/06/2012 15:50

  เราก็เคยโดนบอกให้เลี้ยงเหล้า เราทำเฉยๆ แล้วหนีกลับบ้านเลย 

 20. 160
  เคยโดน
  เคยโดน 21/06/2012 15:54

  แต่เราอยากบอกอย่างหนึ่งว่าเรียนสอนขับรถยนต์ 8-15 ชม. แล้วได้ใบขับขี่เลย แต่ต้องเสียเงินเพิ่มนิดหน่อย กับ ต้องเรียนเพิ่ม 2-3 คอส พาไปก็เสียเงินเหมือนกัน อันไหนจะแย่กว่ากัน ลองถามเด็ก ม.รังสิตดู เรื่องนี้เด็ก ม.รังสิตรู้กันดี 

[Back]   1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view