อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 61
  สาวิตรี
  สาวิตรี 25/03/2011 09:47
  ร้านนี้มีเบรกข้างทั้งคนสอนเเละคนขับเซฟเเบบดีเวลาออกถนนใหญ่จะดุหน่อยเพราะต้องบังคับรถไงเเต่ตอนนี้ออกถนนใหญ่ได้เเล้วนะออกไปปทุม -สามโคก  ค่ะ มาเรียนกันเยอะนะค่ะ
 2. 62
  คนเก่า
  คนเก่า 25/03/2011 10:07

  ร้านนี้ถ้าขับไม่เป็นออกถนนใหญ่ไม่ได้ทางร้านการันตีคืนเงินให้ค่ะเป็นไงเเน่นไหมค่ะอีกอย่างราคาไม่เเพงค่ะถามคนในตลาดรังสิตคนรู้หมดเพราะเปิดมานาน  17ปีมานานเเล้วค่ะร้านขายขนนจีนพาลูกน้องมาเรียนกันเยอะเข้ามาถามได้มีใบอนุญาติเลขที่สามารถตรวจสอบได้

 3. 63
  เอ๋
  เอ๋ 28/03/2011 12:20
  ร้านเขาดีถ้าขับไม่เป็นออกถนนใหญ่ไม่ได้คืนเงินให้การันตีให้ดีไม่ดีคิดเองเเล้วกัน
 4. 64
  เก๋
  เก๋ 28/03/2011 12:28

  ที่หนูนามาเรียนไม่ใช่เพราะอะไรเเก่สอนดีจริงจริงไม่ใช่เเบบบใครว่าคู่เเข่งเเก่เยอะเเก่เปิดมานานตอนมาเรียนยังเรียนกับ  อ.สำเภา ด้วยเลยเเต่ตอนนี้เขาหักหลัง อ.มาลัยเลยเห็นอ.มาลัยนักเรียนดีบ้าง อ.สำเภาเเล้วบอกว่าสอนนาน  โม้ โม้ทั้งนั้นไม่เชื่อถามเเก่ได้ หรือถามร้านสอนขับรถเเถวย่านรังสิตรู้กันหมด

 5. 65
  นัท
  นัท 28/03/2011 12:47
  นัทไม่รู้ว่าเเต่ละร้านดีป่าวเว็บคัยคัยก็ลงได้เดินถามเเถวรังสิตราคาก็เท่ากันเเพงกัน100-200เเต่เดินไปร้านอื่นเขาไม่มีเบรกข้างคนสอนเเละเรียนร้านอื่นถ้าไม่เป็นเล้วจะทำยังไง เเต่ร้านนี้ไม่เป็นคืนเงินให้เลยกล้าเรียน พอเรียน4ช.มเเล้วขับได้เลยเลยอุ่นใจว่าร้านนี้สอนดี อยากจะชวนมาเรียนกันนะ
 6. 66
  นักเรียน
  นักเรียน 28/03/2011 13:06
  ไปสมัครวันนี้มาค่ะเลยจะเราให้ฟัง  ร้านนี้มี นำทีม โดย อ. อ๊อด อ.หมู อ.จอน   เเละเจ้มาลัยเจ้าของร้าน พูดจาดี เป็นคนตรงไปตรงมากันเองค่ะมีอะไรปรึกษาได้เกี่ยวกับการสอน  ok  ค่ะใช่ได้
 7. 67
  เด็ก ม.กรุงเทพ
  ทำไมร้านนี้คนเยอะจังสอนดีหรอกเห็นเพื่อน   ม.กรุงเทพ บอกมาเหมือนกันจะไปเรียนเหมือนกันค่ะ
 8. 68
  เด็กฟ้าคราม
  สอนใช้ได้
 9. 69
  ออย
  ออย 07/04/2011 15:46
  ร้านนี้เวลาที่เหลือเหลือที่เราเรียนเเก่จะเเถมให้ชั่วโมงหลังค่ะไม่ต้องกลัว  จัยถึง
 10. 70
  ขายข้าว
  ขายข้าว 07/04/2011 15:53

  ผมขายข้าวสวย  ข้าวต้มอยู่ตลาดรังสิตใกล้ร้านเจนขายน้ำทุกชนิดเรียน อ.สำเภามาเเล้ว ขับไม่เป็นเลยเเถมชนตลอดมาเรียนอ.มาลัยขับ ช.ม 2ได้เลยผมเคยถามอ.สำเภาเเก่เคยเป็นลูกน้องเก่าอ.มาลัยไม่เชื่อถามผมได้ขายทุกวันทางเข้าหวังดี

 11. 71
  นักเรียนร้านอัฉรา

  เรียนร้านอ.อัจฉราข้างร้านทองร้านก็ใหญ่ดูเหมือนดีที่ไหนได้ซวยถามอะไรก็ไม่บอกกินเหล้าเเถมจะขอเบอร์หนูช่วยบอกหน่อยร้านไหนสอนดี

 12. 72
  ต่อ
  ต่อ 07/04/2011 16:02

  ก็สอนดีครับมาเรียนกันเยอะกันครับเพราะเรียนมาเเล้วครับใช่ได้กันเองครับ

 13. 73
  ผู้หวังดี
  ผู้หวังดี 09/04/2011 12:16

  ขอบอก เขา บริการดีจิง ผมละช๊อบชอบ

 14. 74
  นิรนาม
  นิรนาม 10/04/2011 21:54
  อยากให้อาจารย์ที่มาสอนขับรถมีประสิทธิภาพกว่านี้  เพราะว่ามีอาจารย์บางคนพูดจาไม่เพราะ ไม่น่าฟังและอยากให้สอนเป็นกันเองมากกว่านี้  และอีกอย่างอย่าสอนไม่เต็ม 2 ชม.ที่ลงเรียนในแต่ละครั้ง  ชึ่งอยากจะให้รักษา ชื่อของอาจารย์มาลัยที่สอนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเมื่อก่อน ที่มีคนเคยพูดถึงมากว่าไปเรียนขับรถต้องไปเรียนที่ี่อาจารย์มาลัย 
 15. 75
  อบากขับรถเปน
  อยากเรียนขับรถ ช่วยแนะนำร้านให้หน่อย

  ไม่เคยขับ แต่อยากให้เปนเลย ไม่เอาแบบต้องมานั่งเปลี่ยนร้าน

  เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาอ่า

  ช่วยแนะนำหน่อยน้า เอาที่เปนความจริงเท่านั้น
 16. 76
  ลูกร้านทอง
  สอนดีหรือไม่ดีผมไม่รู้ ผมรู้แต่ว่าเจ้าไหนที่ทำให้ผมได้ใบขับขี่ง่ายๆ ผมเลือกเจ้านั้น
 17. 77
  ชาย
  ชาย 22/04/2011 15:05
  ด๊ใจจังคับพุธนี้ผมไปสอบมาคับผ่านเเล้วคับ     ผ่านเเล้วโว้ย  ขอขอบคุณร้านอ.มาลัยจริงจริงเพราะผมต้องเอาไปสมัครงานคับ  มาเรียนเยอะกันนะคับ
 18. 78
  ต่อ
  ต่อ 22/04/2011 15:18

  "ไปเรียนมาเวลาเรียน เวลา ok  นะ ขอร้องอย่ามาป่วนร้านอ.มาลัย เเก่เลยสงสารเเก่คับ เเก่สอนดีถ้าไม่ดีจริงเเก่คงไม่มีใบประกอบการสอนขับรถยนต์หรอก  ร้านอื่นไม่มีไม่เชื่อถามได้หน้าร้านเเละการันตีให้ไม่เป็นคืนเงินให้  เวลาออกถนนใหญ่ก็ต้องมีดุบ้างรถมันเยอะจะไม่ดุไม่ได้หรอกดุก็ไม่เห็นดุเท่าไรเลย  กันเองมากกว่า   เอาความเป็นจริงสิคับอย่าเเกล้งกันเลย

 19. 79
  ส้ม
  ส้ม 22/04/2011 15:30

  อ.มาลัย มีประสิธิภาพสอนดีพูดจาดีค่ะ  ร้านเขาพาออกถนนใหญ่  อยุธยาค่ะเพราะว่าส้มออกมาค่ะถึงพูดได้ค่ะ ขาสั่นเลยค่ะ กล้ากล้ากลัวกลัวตื่นเต้นค่ะ เพราะรถเยอะค่ะ

 20. 80
  นักเรียนเก่า

  สอนเต็มเวลาค่ะ  2  ชม. อย่าใส่ร้ายเลยกันค่ะ  สงสารทางร้านชื่อเสียงเขาดีดีอยู่เเล้วร้านเขาดีค่ะ อ.ปลั๊ก สู้ ค่ะ

[Back]   1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view