อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 81
  น้ำ
  น้ำ 26/04/2011 16:23
  หนูชอบร้านนี้มากค่ะเพราะร้านนี้เวลาออกถนนใหญ่มั่นใจมากค่ะเพราะมีเบรกข้างคนสอนเเละคนเรียนเเม่บอกว่ามันดีค่ะเพราะเเม่เป็นห่วง
 2. 82
  เด็ก ม มหาลัย
  เขาก็คงจะสอนดีนะ เพื่อนไปเรียนมา 2คน มันสอบผ่านเเล้วก็เห็นมันขับจากศูนย์ออกรถมา ม.รังสิต ได้ก็ว่าจะลงเรียนเหมือนกันว่าดีป่าว
 3. 83
  นิรนาน
  นิรนาน 26/04/2011 16:58

  ก็สอนดีนะค่ะ  พอใจดีค่ะ  เทคนิคการติดเนินบนสะพานเเน่มาก รถไม่ไหลเลยค่ะ

 4. 84
  นุช
  นุช 26/04/2011 17:06

  เรื่องเวลาเรียนร้านนี้ไม่ต้องพูดถึง   พูดถึงรื่องเรียนดีกว่าถ้าขับไม่เป็นทางร้านคืนเงินให้

 5. 85
  ส้ม
  ส้ม 26/04/2011 17:09
  ก็สอนดีนะ
 6. 86
  นานา
  นานา 29/04/2011 10:17

  เคยไปเรียนร้าน อ.สำเภาเขาก็ให้เรียนร้านคุณเเจงด้วยเขาเป็นพี่น้องกันเวลาถามว่ากระจกกลางไว้มองอะไร เขาตอบว่ามองความสวยถามต่อก็ไม่ตอบเรียนไม่รู้เรื่องเลยอยากเรียนที่ดีดีนะช่วยบอกหน่อย

 7. 87
  ต่าย
  ต่าย 29/04/2011 10:23

  เหมือนกันค่ะเรียนข้างร้านทองเหมือนกันร้าน อ.อัจฉรา  เวลาสอบผ่านต้องเลี้ยงเหล้าอาจารย์ด้วย เวลาสอนก็เมา

 8. 88
  ตาว์
  ตาว์ 29/04/2011 10:31

   ขอขอบคุณมากนะค่ะที่สอนให้หนูเป็นค่ะ  หนูขับได้เเล้วค่ะ  รักษาชื่อไว้นะค่ะ เเละหนูจะบอกเพื่อนมาเรียนกันเยอะนะค่ะ

 9. 89
  เเนน
  เเนน 29/04/2011 10:55

  ร้านนี้พูดจากันเองมากค่ะ  สอนก็ดีนะ หนูออกถนนใหญ่ เเถวสามโคก-ปทุม มาเเล้วค่ะ

 10. 90
  กิ๊ก
  กิ๊ก 03/05/2011 14:19
  อยากขับรถเป็นไปเรียนร้าน  อ.สำเภา มาถูกจริงค่ะ เเต่ต่อการเรียนเลี้ยงคอนส์ไปอีกหลอกกันใช่ไม่ได้มาลองเรียนกับ อ.มาลัย  ราคาก็กันเองเเต่สอนเข้าใจมากกว่า ออกถนนได้เเล้วเเพงกว่า 100 เองรู้เเบบนี้เรียนร้านอ.มาลัยดีกว่า อยากจะบอกคนมาเรียนว่าอย่าเน้นที่ถูกเน้นคุณภาพ มาเรียน อ.มาลัยเยอะเยอะนะค่ะ
 11. 91
  เปา
  เปา 03/05/2011 14:25

  อ.ต่อ สู้ สู้นะค่ะ อ.จอนด้วยค่ะ ว่างจะเข้าไปหาค่ะ สอนดี ดีเหมือนเดิมนะค่ะ เปาจะพาเพื่อนไปเรียนอีกคิดถึงเจ้อ๊อดด้วยค่ะ

 12. 92
  นักเรียน
  นักเรียน 03/05/2011 14:42

  สอนดีค่ะ เพราะเรียนมาเเล้วร้านนี้เน้นออกถนนใหญ่ 

 13. 93
  เรวัตร
  เรวัตร 12/05/2011 20:09

  เมื่อก่อนที่นี้อาจเคยดี แต่เดี๋ยวนี้โคตรห่วย บ้างทีก็ไม่มีคนสอน ไม่เป็นตามที่พูด สอบใบขับขี่ไม่ผ่านบอกจะเทรนให้แต่พอเอาเข้าจริงบอกว่าไม่มีคนสอนซะงั้น และไม่รับผิดชอบไรเลย และที่น่าเกลียดที่สุดคือการหลอกขายใบรับรองแพทย์ 150 บาทต่อใบที่ไปตรวจมาจริงๆๆจากโรงพยาบาลกลับบอกว่าใช้ไม่ได้ เอือมระอาที่สุด คงคิดว่าเราไม่รู้มั่ง น่าสมเพชสิ้นดี สุดท้ายทำดีก็จะได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่ช้าก็เร็ว

 14. 94
  เรวัตร
  เรวัตร 12/05/2011 20:10

  เมื่อก่อนที่นี้อาจเคยดี แต่เดี๋ยวนี้โคตรห่วย บ้างทีก็ไม่มีคนสอน ไม่เป็นตามที่พูด สอบใบขับขี่ไม่ผ่านบอกจะเทรนให้แต่พอเอาเข้าจริงบอกว่าไม่มีคนสอนซะงั้น และไม่รับผิดชอบไรเลย และที่น่าเกลียดที่สุดคือการหลอกขายใบรับรองแพทย์ 150 บาทต่อใบที่ไปตรวจมาจริงๆๆจากโรงพยาบาลกลับบอกว่าใช้ไม่ได้ เอือมระอาที่สุด คงคิดว่าเราไม่รู้มั่ง น่าสมเพชสิ้นดี สุดท้ายทำดีก็จะได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่ช้าก็เร็ว

 15. 95
  kunchayTome klong 11
  kunchayTome klong 11 PresentByTome@hotmail.com 15/05/2011 17:43
  ผมขอบคุณ อาจารย์หมู อาจารย์จอนด้วยนะครับ ที่ได้สอน และก็สู้ ๆ นะครับ อย่าไปใส่ใจอะไรล่ะ

  ถึงจะบอกว่าสอนดี หรือไม่ดี นั้นเราไม่รู้ ต่างคนต่างความคิด ต่างพ่อ ต่างแม่ จึงมีทั้งคนชอบ และเกลียด
  โดยส่วนตัวผม อาจารย์สอนดีมาก แกจะพูดตรง ๆ ไม่อ้อมค้อมอะไรมาก ซึ่งมันย่อมดีอย่างแน่นอน
  แล้วก็เรื่องใบรับรองแพทย์ ผมก็จ่ายไป150เหมือนกัน แล้วอาจารย์ก็พาไปสอบใบขับขี่ ซืึ่งแน่นอน ผมได้ใบขับขี่มาแล้ว ^^
  แล้วก่อนที่ผมจะสอบได้ สอบครั้งแรกผมก็ตกท่าเดียว คือท่าจอดเทียบฟุตบาท อาจารย์ก็พาเทรนท่าสอบให้ แล้วก็พาไปสอบรอบสอง จนผมผ่านมาได้

  ป.ล.ก่อนที่ผมจะเจอร้านอาจารย์มาลัย ผมก็เดินดูร้านอื่นมาก่อนเหมือนกัน คนเรานั้นย่อมมีสิทธิ์เลือก จริงไหมครับ
  แต่ผมเห็นของร้านอาจารย์มาลัย มัน ดี!!!! กว่าร้านอื่นจริง ๆ ผมถึงเลือกร้านอาจารย์ ^^
 16. 96
  kunchayTome klong 11
  kunchayTome klong 11 PresentByTome@hotmail.com 15/05/2011 17:44
  ผมขอบคุณ อาจารย์หมู อาจารย์จอนด้วยนะครับ ที่ได้สอน และก็สู้ ๆ นะครับ อย่าไปใส่ใจอะไรล่ะ

  ถึงจะบอกว่าสอนดี หรือไม่ดี นั้นเราไม่รู้ ต่างคนต่างความคิด ต่างพ่อ ต่างแม่ จึงมีทั้งคนชอบ และเกลียด
  โดยส่วนตัวผม อาจารย์สอนดีมาก แกจะพูดตรง ๆ ไม่อ้อมค้อมอะไรมาก ซึ่งมันย่อมดีอย่างแน่นอน
  แล้วก็เรื่องใบรับรองแพทย์ ผมก็จ่ายไป150เหมือนกัน แล้วอาจารย์ก็พาไปสอบใบขับขี่ ซืึ่งแน่นอน ผมได้ใบขับขี่มาแล้ว ^^
  แล้วก่อนที่ผมจะสอบได้ สอบครั้งแรกผมก็ตกท่าเดียว คือท่าจอดเทียบฟุตบาท อาจารย์ก็พาเทรนท่าสอบให้ แล้วก็พาไปสอบรอบสอง จนผมผ่านมาได้

  ป.ล.ก่อนที่ผมจะเจอร้านอาจารย์มาลัย ผมก็เดินดูร้านอื่นมาก่อนเหมือนกัน คนเรานั้นย่อมมีสิทธิ์เลือก จริงไหมครับ
  แต่ผมเห็นของร้านอาจารย์มาลัย มัน ดี!!!! กว่าร้านอื่นจริง ๆ ผมถึงเลือกร้านอาจารย์ ^^
 17. 97
  kunchayTome klong 11
  kunchayTome klong 11 PresentByTome@hotmail.com 15/05/2011 17:44
  ผมขอบคุณ อาจารย์หมู อาจารย์จอนด้วยนะครับ ที่ได้สอน และก็สู้ ๆ นะครับ อย่าไปใส่ใจอะไรล่ะ

  ถึงจะบอกว่าสอนดี หรือไม่ดี นั้นเราไม่รู้ ต่างคนต่างความคิด ต่างพ่อ ต่างแม่ จึงมีทั้งคนชอบ และเกลียด
  โดยส่วนตัวผม อาจารย์สอนดีมาก แกจะพูดตรง ๆ ไม่อ้อมค้อมอะไรมาก ซึ่งมันย่อมดีอย่างแน่นอน
  แล้วก็เรื่องใบรับรองแพทย์ ผมก็จ่ายไป150เหมือนกัน แล้วอาจารย์ก็พาไปสอบใบขับขี่ ซืึ่งแน่นอน ผมได้ใบขับขี่มาแล้ว ^^
  แล้วก่อนที่ผมจะสอบได้ สอบครั้งแรกผมก็ตกท่าเดียว คือท่าจอดเทียบฟุตบาท อาจารย์ก็พาเทรนท่าสอบให้ แล้วก็พาไปสอบรอบสอง จนผมผ่านมาได้

  ป.ล.ก่อนที่ผมจะเจอร้านอาจารย์มาลัย ผมก็เดินดูร้านอื่นมาก่อนเหมือนกัน คนเรานั้นย่อมมีสิทธิ์เลือก จริงไหมครับ
  แต่ผมเห็นของร้านอาจารย์มาลัย มัน ดี!!!! กว่าร้านอื่นจริง ๆ ผมถึงเลือกร้านอาจารย์ ^^
 18. 98
  เเน็ท
  เเน็ท 18/05/2011 10:12

  ไปเรียนมาค่ะสอบผ่านเเล้วต้องขอขอบคุณมากค่ะที่สอบได้พุธนี้ว่าจะเข้าไปหาอาจารย์คิดถึงอ.มาลัยจัง ที่เทรนให้ดีขอเเสดงความคิดเห็นเหมือนกับความคิดเห็น95-97โดยส่วนตัวว่าดี  บริการกันเอง

 19. 99
  ปู
  ปู 18/05/2011 10:20

  ก็กำลังเรียนอยู่เเต่ยังไม่จบค่ะ  สอนดีมีมาตรฐานมีเบรกข้างทั้งคนเรียนคนสอน  เเบบว่าคู่เเข่งชอบมาป่วนร้านเขา  เขาทำดีก็ได้ดี ขอร้องคู่เเข่งอย่ามาป่วนร้าน  อ.มาลัยเเก่เลย  เเก่สอนดีจริง

 20. 100
  ไก่
  ไก่ 18/05/2011 10:51

  ไปสอบมาเเล้วค่ะดีใจจัง  เวลาสอบจะซื้อใบเเพทย์ที่ไหนก็ได้ทางร้านก็มีให้เขาไม่บังคับค่ะ  ขอขอบคุณ อ.มาลัย อ.ปลั๊ก อ.หมู  อ.จอน  อ.ต่อ ที่สอนเทคนิคดีดีให้

[Back]   1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view