อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

อ.มาลัย สอนขับรถยนต์

ร้าน อ.มาลัยมีใบควบคุมโดยสมาคมสอนขับรถยนต์

มีใบอนุญาติเลขที่ 4437/2551 ตรวจสอบได้
(ระวังเข้าร้านผิด) ร้าน อ.มาลัยมีร้านเดียวในย่านตลาด(รังสิต)
(ติดกับท๊อป) อยู่หน้าร้านขายเครื่องบวช (เจริญรังสิต) ตลาดนอก

สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่บนท้องถนน

*ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต ถ้าเทียบจากคุณภาพ
ไม่เป็นคืนเงินไปเลย (ราคาต่อรองกันได้)

รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน


หลักการสอน
(เมื่อเรียนจบพาไปทำใบขับขี่)


สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึง
ประสบการณ์จริงในการขับบนท้องถนน


เกียร์ออโต้ 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 3,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 8 ชั่วโมง 2,000 บาท

เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 2,400 บาท

เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 3,400 บาท


ที่ตลาดรังสิต : โทร. 089-6955882 (อ.มาลัย)

0-2959-2600

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ราคาถูกที่สุดในย่านรังสิต

กรุณาจองเวลาล่วงหน้า 1 วัน

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคิดเวลาเฉพาะเวลาจริง

หายห่วงเมื่อใช้บริการกับทางเรา อ.มาลัย

 ตารางเรียนทุกวัน.

08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

12.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 18.00 น.

 หลักฐานทำใบขับขี่ส่วนบุคคล อายุ 18 ปีบริบูรณ์

1.ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา

2. สำเนาบัตรประชาชน

3.เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

4.ใบรับรองแพทย์

 


 สอบขับรถยนต์ ทางเราใช้ครูฝึกสอนมืออาชีพในการฝึกสอนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ผลการฝึกสอบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการสอบหากเกิดอุบัติเหตุ ทางเรายินดีรับผิดชอบ ฉะนั้นจึงวางใจหายห่วงได้เลยเมื่อใช้บริการของเรา ขอบคุณครับ

(บอกว่ารู้มาจากเว็บเอกสตีล รับรองได้ราคาพิเศษแน่นอนครับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การอบรม
         ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ต้องเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการ ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทอสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง (สามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 วินา สองในสามครั้ง)
2. การทดสอบสายตา ให้ทดสอบดังนี้
        - สายตาทางกว้าง ต้องสามารถเห็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
        - สายตาทางลึก ต้องสามารถมองเห็นได้ในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร ห่างจากจุดที่กำหนด ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว
        - สายตาบอดสี ต้องสามารถมองเห็นสีเขียว สีแดงและสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละจุด ต้องถูกต้อง ในสามครั้ง ถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบภาคทฤษฎี
        ผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีต้องทดสอบความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตามชนิดของใบอนุญาต กรณีเป็นการทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับถนนและทางหลวงในเขต จังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นด้วย
           การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E exam)  สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที และต้องได้คะแนน 23 คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการทดสอบ
 
การทดสอบขับรถ และ กำหนดการอบรม
ท่าสอบขับรถยนต์
          ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
                  การทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้อบขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ
                  โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
        1) ด้านซ้ายของรถต้องขนานทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.
        2) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
        3) ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
         ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
        1) ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวขนานกัน 2 แถว ยาวประมาณ 20 ม.            หลักแต่ละหลักห่างในแถวเดียวกันห่างกัน 1.5 ม. ความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่ม 0.5 ม
        2) ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
        3) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังเพียงครั้งเดียว
        4) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
         ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าออกและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
         1) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว่างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้าง
             บวกเพิ่มข้างละ0.5 ม. ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 4 ม. สำหรับผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 และบวกเพิ่มอีก 6 ม.
             สำหรับรถชนิดที่ 3
         2) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดกระทั่งรถเข้าช่องว่างด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         3) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้ายและล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งชองทาง
         ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
         1) ให้ขับขึ้นเนินหรือสะพานโค้วแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้ กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแลเออกรถข้ามเนินหรือ
             สะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย
         2) ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยออกจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 ม.
         ท่าที่ 5 การกลับรถ
         1) ให้กลับรถในช่องทางเดินรถซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวไม้น้อยกว่า 20 ม. หลักในแต่ละแถวห่างกัน 4 ม.
             ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่ม 6 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถจนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
         ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
         1) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจาดจุดเริ่มต้นขับเดินน้าไปในช่องที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว
             ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 10 ม. ยาวประมาณ 10 – 20 ม. และหลักอีก 2 แถว ที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถ
             ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 1 ม. ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่ม 1 ม.
         2) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
         3) ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั้งเดียว
         4) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักทั้งสองด้าน
การทดสอบขับรถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถที่ใช้งานเกษตรกรรมให้ใช้ท่าทดสอบที่ 1 และท่าที่ 2
 
ท่าสอบขับรถจักรยานยนต์
         ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 5 เครื่องหมาย ดังนี้
               1) เครื่องหมายป้ายหยุด
               2) เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา
               3) เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา
               4) เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
               5) เครื่องหมายห้ามเข้า
         ข) ต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี้
               1) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวขวา
               2) ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวซ้าย
               3) ให้สัญญาณเมื่อจะหยุดรถ
         ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
         ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
               1) ขับขี่โดยทรงตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ไม้กระดานกว้าง 30 ซม. ยาว 15 ม. หรือใช้คอนกรีตเทเป็นแนวเส้นตรงตามขนาดดังกล่าว
                   ให้สูงประมาณ 2 – 3 ซม. โดยให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดห่างจากไม้กระดานหรือแนวคอนกรีต 8 ม.
               2) ต้องขับขี่ตาม ก) โดยขับผ่านตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที และเริ่มนับเวลาเมื่อล้อหลังขึ้นอยู่บนอุปกรณ์
                   และสิ้นสุดเมื่อล้อหน้าลงจากอุปกรณ์
         ข) ในระหว่างขับต้องปฏิบัติ ดังนี้
               - เท้าต้องไม่หลุดจากที่พักเท้า
               - ล้อต้องไม่ตกหรือลื่นไถลจากอุปกรณ์
               - ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
               - เครื่องต้องไม่ดับขณะทดสอบ
         ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถในทางโค้งรัศมีแคบใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็นรูปตัว Z ที่มีช่องเดินรถกว้าง 2 ม. กรวยหรือ
              หลักห่างกัน 1.5 ม. ฐานบน และฐานล่างของตัว Z ยาวระหว่างฐานบนและฐานล่างของตัว Z ยาว 16 ม.
          ข) ให้ขับรถช้า ใช้เกียร์ต่ำและสามารถควบคุมรถขับเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายไปได้ตลอด ห้ามลื่นหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวาที่ใช้หลักหรือกรวยหรือใช้คอนกรีตเทเป็น รูปตัว S ที่มีช่องทางเดินรถ
              กว้าง 2 ม. ยาว 17 ม. กรวยหรือหลักห่างกัน 1 ม.
          ข) ให้สามารถควบคุมรถผ่านไปได้ตลอดโดยรถไม่เสียหลักลื่นไถลหรือล้ม
          ค) ไม่ชนกรวยหรือหลัก
          ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
          จ) ไม่ใช้เท่าแตะพื้น
          ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ให้ปฏิบัติดังนี้
          ก) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับขี่ด้วยความเร็วที่ 20 – 30 กม.ต่อชม. ขับรถหลบหลีกกรวยยางที่ตั้งไว้ สำหรับทดสอบไปทางด้านซ้ายและ
              ด้านขวาในลักษณะฟันปลา ซึ่งกรวยยางดังกล่าวให้ตั้งบนพื้นที่มีความกว้าง 3.5 ม. จำนวน 5 หลัก เป็นเส้นตรงบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่
              ที่ใช้ทำการทดสอบ โดยให้กรวยแต่ละอันมีระยะห่าง 5 ม. โดยให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีระยะห่างจากกรวยยาง จำนวน 8 ม.
          ข) ในระหว่างขับรถต้องสามารถควบคุมรถได้ดี ไม่เสียหลัก ลื่นไถล ไม่เฉี่ยวชนหรือชนสิ่งกีดขวางหรือขอบทาง
          ค) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับในขณะทดสอบ
หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในท่าใด ให้ทดสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วัน              นับตั้งแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่มีเหตุดันสมควร ให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลา
             ที่กำหนดได้เป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี และหากพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ทดสอบไม่ผ่านครั้งแรก ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต
             ขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 
กำหนดการอบรมและทดสอบ
         - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เริ่มเวลา 08.30 น. (หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารคำขอถูกต้องแล้ว)
         - การอบรม เวลา 9.30 - 11.30 น
         - การทดสอบข้อเขียน เริ่มเวลา 9.30 น.
         - การทดสอบขับรถ เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเวลา 9.30 น. ต้องเข้ารับการอบรมในวันทำการถัดไป
              - การทดสอบขับรถในแต่ละรอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาก่อนเวลา 30 นาที สำหรับเตรียมตัวลงสนามสอบขับรถ
              - เพื่อความสะดวกของท่าน และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงขอให้ไปติดต่อยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบ
                ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตั้งแต่เวลา 8.30 น,

ความคิดเห็น

 1. 281
  -+ปลา
  -+ปลา 12/12/2013 14:52

  ถ้าเราต้องการขับรถได้  เเนะนำหัยมาร้านนี้เลย เพราะเขาสอนดีค่ะ เเค่เรียน ครั้งเเรก มันก็โอเคเลย

 2. 282
  เน็กคับ
  เน็กคับ 13/12/2013 14:08

  ผมเคยเรียนร้านอ.เเจงมาเเล้วคับเรียนกับอาจารย์บุญคับ จะบอกว่าเขาสอนดีคับ เเต่ตอนสอนกินเอ็มร้อย 50ที่มีเหล้าอยู่ในขวดเอ็มร้อย50 ขากลับร้าน ผมต้องประคองรถกับมา เพราะอาจารย์ขับไม่ได้  เเย่มากคับ สอนดีเเต่เมาไม่ไหวคับ เพื่อนเลยเเนะนำ ให้มาเรียนอ.มาลัย เเต่หาร้านไม่เจอ ไปสมัครร้านนีอ.เเจงไปเเล้ว      เตือนคนเรียนร้านนี้ ถ้าไม่เชื่อจะเรียนร้านอ.เเจงเป็นเเบบนี้ ถามได้ กินเหล้าออกคับ

 3. 283
  น้อง
  น้อง 16/12/2013 09:22

  สอนดีนะค่ะ  อาจารย์น้องเก่ง โอค่ะ

 4. 284
  ตุ๊กตา
  ตุ๊กตา 17/12/2013 09:40

  ตุีกตา เองค่ะ ร้านนี้ สอนดีค่ะ ถ้ามาเรียนเขานับเวลาเราเรียนเลยค่ะ ถนนใหญ่ออกดอนเมืองเลย เวลาเหลือ 2ช.ม ยังไม่เรียน ไม่รู้เรียนไป ทำไม ขับได้เเล้ว ไม่ต้องตั้งกะทู้ ลองมาเรียนก่อนเเล้วรู้ ไม่พอ ใจคืนเงินได้เลย

 5. 285
  น้อย
  น้อย 20/12/2013 12:59

  ก็สอนโออยู่นะค่ะ  ก็มีทั้งคนชอบเเล้วไม่ชอบ อยู่ไลทสไตท์ด้วยนะค่ะ เเต่หนูก็ขับขึ้นห้างได้

 6. 286
  แสงดาว ม.กรุงเทพ

  สอนหนูพอไปทำใบขับขี่ได้ก็พอใจแล้วค่ะ ราคาค่าสอนแค่นี้หนูใช้ครึ่งวันก็หมดแล้ว แต่ถ้าคนสอนลดความหน้าหมอลงได้จะแนะนำเพื่อนไปเรียกอีกเยอะค่ะ

 7. 287
  ติีก
  ติีก 0896955882 22/12/2013 13:01

  วันนี้เราได้ สอบถามหน้าร้าน อ.มาลัยมาค่ะ เลยมาโพทย์ให้ดูสำหรับคนกำลัง หาที่เรียนกันค่ะ รถทางร้านมีรถอเลา นิสันมาคร์ เเล้วกะบะ เเล้วเเต่เราเรียนค่ะ อาจารย์ 3คน สอนตัวต่อตัว นับเวลา ตอนเรียนค่ะ ว่าจะลงเรียนจันนี้

 8. 288
  23/12/2013 08:38

  ก็โอเค นะค่ะ อาจาร์ยพูดจาดี สอนดีนะ รถก็ใหม่ เเละได้ใบขับขี่ก็ง่าย เพราะมีสูตรเทคนิคในการเรียนค่ะ สนใจก็ลองสอบถามหน้าร้านอาจารย์ได้ เพราะการเรียนก็อยากเจอที่ดี ไม่ต้องเชื่อใคร เชื่อตัวเองดีกว่าค่ะ ลูกหนู อยากเเนะนำให้ค่ะ

 9. 289
  นานา
  นานา 23/12/2013 08:40

  สอนพอขับได้ก็ โอเคเเล้ว

 10. 290
  น้ำใส
  น้ำใส fahsai111@hotmail.co.th 25/12/2013 20:54
  ของแบบนี้ต้องล่ะ บอกเลย!!!
 11. 291
  น้ำตาล
  น้ำตาล 27/12/2013 10:45

  สอนก็ดีนะค่ะ ทำให้เราขับได้ สอบได้ ก็โอเเล้ว

 12. 292
  น้อยหน่าย
  น้อยหน่าย 02/01/2014 10:39

  ปีใหม่ ที่ผ่านมา นี่ น้อยหน่าย สามารถ ขี่รถกับบ้านที่เพชรบุรีได้ ขอคุณอาจารย์มาลัยมากนะ  หนูขับได้โดยไม่รอใคร รถออกมาตั็งนานเเล้ว รอ คนนี้คนนั้น ไม่ได้กับบ้านซะที  ทีนี่ไม่ต้องรอใครเเล้วขับคนเดียว ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้เรากล้าออกถนนได้

 13. 293
  อยากเรียน
  อยากเรียน 03/01/2014 11:56

  ร้านนี้ทำไมถึงคนมาสมัครเยอะจังเลย เคยถามคนขายกล้วยทอดข้างขนมเบื้องในตลาดรังสิตว่าที่สอนขับรถตรงไหนดีเค้าก็บอกว่าร้านนี้  ลูกสาวก็เรียนที่นี่ ร้านขนนมจีนร้านสมชายก็เรียนที่นี่เหมือนกัน ดีตรงไหน ดีกว่าร้านอื่นตรงไหนบอกหน่อย

 14. 294
  10/01/2014 15:00

  เคยดูเว็บนี้มา เเล้วเข้าไปถามร้านอ.มาลัยเเล้ว ร้านนี้มีนิสันมาคร อเมลา กะบะ เก๋ง เกียร์ธรรมดา อาจารย์3คน มีสนามของตัวเอง ก็ดูอยู่ว่าจะลงเรียนอยู่ เค้าบอกว่าขับไม่เป็นขับไม่ได้คืนเงินไปเลย หน้าร้านป้ายก็เขียนด้วย

 15. 295
  นิด
  นิด 13/01/2014 13:25

  สอนดีนะค่ะ

 16. 296
  ตาล
  ตาล 20/01/2014 12:45

  มาลงเรียนกันได้ร้านนี้เขาสอนดี ราคาคุณภาพ  อยากเห็นเเต่ราคาถูก ดูการสอนด๊กว่ารถก็ใหม่นะ ไม่เสียดายเงินหรอกค่ะ

 17. 297
  22/01/2014 15:43

  เคยถามที่ร้านเค้าบอกไม่มีกะบะนิ เลยไม่ได้ลงเรียน 

 18. 298
  ลูกตาล
  ลูกตาล 23/01/2014 13:00

  มีกะบะนะ ถึงมีไม่มีขับคันไหนก็ได้เหมือนกันนะ เราขับสองคันเลย เก๋งขับยากกว่า บางคนนึกว่าขับกะบะยาก  ไม่ใช่เลย เก๋งออกตัวยากกว่าไม่เชื่อถ้าคนขับรถเป็นได้ บางคนออกวีโก้ เเต่จำเป็นต้อง ขับกะบะไทตันก็ขับไม่ได้สิ ไม่เกี่ยวกันเลย

 19. 299
  คำเตือน
  คำเตือน 23/01/2014 13:07

   เคยไปเรียนร้าน อ.เเจง ไม่ได้ขายค่ะ เเต่สงสารคนกำลังหาที่เรียนค่ะ เคยไปถามตลาดรังสิตมาหลายเจ้า เเต่ร้านนี้ ถูกกว่าร้านอื่น 200-300บาท ถูกกว่าใครก็เหลือใช่ไหม พอ สมัครก็โอเค เเต่เรีนย อ.บุญ ที่สอน เมา จะขอเงีนซื้อเหล้า ตายเเน่      วันเเรกขับวนในสนาม อาจารย์หลับต้องให้อาจารย์ร้านอื่นปลุกให้ เรียนครั้งเเรกไม่ไปอีกเลย ไม่เชื่อหาว่าใส่ร้ายเวลาไป สมัคร ถามคนชื่อบุญได้ว่ามีไหมเเล้วคุณรอดูกิรียาคนเมาว่ามันเป็นยังไร เเย่มาก

 20. 300
  วุฒิ
  วุฒิ 23/01/2014 13:14

  ร้านน๊้มีรถนิสัน อเมลาด้วยนะคับ  มีสนามของเขาด้วย อีกอย่างเวลาออกถนนผมออกไกลไปดอนเมืองเลยคับ  ถ้าผมออกเเล้วมีข้อบกพร่องพี่เขาก็จะเเก้ข้อบกพร่องให้ผมเลย สนามสอบเหมือนกันคับ จำลองเหมือนขนส่งเลยคับ มาตรฐานเลยคับ สนใจก็มาสมัครได้คับ

[Back]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19  20 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view